دوره و شماره: دوره 11، شماره 2 - شماره پیاپی 42، تیر 1401، صفحه 1-271 

مقاله پژوهشی

پهنه‌بندی خطر وقوع زمین‌لغزش در منطقه کلور با استفاده از مدل ترکیبی قضیه بیز-ANP

صفحه 1-21

10.22067/geoeh.2021.69988.1048

فرنگیس نظری بیاتیانی؛ منصور جعفربیگلو؛ شیرین محمدخان؛ مهران مقصودی


مقاله مروری

واکاوی مطالعات مدیریت منابع آب در ایران و جهان

صفحه 251-271

10.22067/geoeh.2022.73891.1136

سیده سمیه خاتمی؛ خدیجه بوزرجمهری؛ آذر زرین؛ محمود فال سلیمان