دوره و شماره: دوره 11، شماره 2 - شماره پیاپی 42، تیر 1401 

مقاله مروری

واکاوی مطالعات مدیریت منابع آب در ایران و جهان

10.22067/geoeh.2022.73891.1136

خدیجه بوزرجمهری؛ سیده سمیه خاتمی؛ آذر زرین؛ محمود فال سلیمان