مکانیابی خدمات شهری در شهرهای جدید با بکارگیری سیستم اطلاعات جغرافیایی و منطق فازی (مطالعه موردی: محل دفن پسماند شهر جدید پردیس)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه برنامه ریزی و طراحی محیط پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی تهران ایران

چکیده

یکی از اهداف عمده در برنامه‌ریزی و احداث شهرک‌های اقماری در اطراف کلان شهرها، جذب سرریز جمعیت بوده که تا حدودی می‌تواند بار سنگینِ تهدیدات محیط‌زیستی را در کلان شهرها تقلیل دهد. از طرفی عدم توجه به مکانیابی صحیح خدمات شهری در این شهرهای جدید مصائبی را بر منطقه تحمیل خواهد کرد. با توجه به اهمیت موضوع، هدف این مطالعه مکانیابی محل دفن پسماند شهری در شهر جدید پردیس انتخاب شد.
شهر جدید پردیس از شهرک‌های اقماری حاشیه کلانشهر تهران در فاصله 18کیلومتری شرق تهران قرار دارد. در این مطالعه با استفاده از روش تصمیم‌گیری چندمعیاره و بکارگیری قابلیت‌های سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی و فرایند تحلیل سلسله مراتبی می باشد. معیارهای مورد نظر در این مطالعه عبارتند از: فاصله از چاه‌های عمیق آب، شیب زمین، فاصله از شهر جدید پردیس، فاصله از آب‌های سطحی، فاصله از مراکز جمعیتی، فاصله از باغات، فاصله از زمین‌های کشاورزی و فاصله از جاده‌های دسترسی. در این پژوهش پس از تعیین ضریب اهمیت معیارها، تحلیل ها بر طبق دو منطق بولین و فازی در محیط نرم‌افزار Arcgis10.5 انجام و زمین‌های مطلوب برای دفن پسماند شهری در جنوب-شرقی شهر جدید پردیس مشخص گردید. نتایح این بررسی نشان می‌دهد که کمترین زمین‌های ایجاد شده به لحاظ تعداد قطعات و مساحت آنها در روش بولین و بیشترین آن در روش فازی است زیرا در روش بولین انتخاب معیارها مطلق و قطعی بوده حال آنکه در روش فازی به طرق گوناگون می‌توان در نتایج حاصل به نحوی تغییر ایجاد نمود که پاسخ‌های قابل قبول‌تری بدهد.

کلیدواژه‌ها


CAPTCHA Image
  • تاریخ دریافت: 15 اردیبهشت 1400
  • تاریخ بازنگری: 04 آبان 1400
  • تاریخ پذیرش: 16 آبان 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 16 آبان 1400