درباره نشریه

نشریه علمی جغرافیا و مخاطرات محیطی یک نشریه پژوهشی دوزبانه به زبان های فارسی و انگلیسی است. این نشریه از سال 1391 توسط دانشگاه فردوسی مشهد و مشارکت دانشگاه های اصفهان، تبریز، شهید بهشتی، زاهدان و هرمزگان با اخذ درجه علمی - پژوهشی از دفترسیاست گذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم به انتشار مقالات نویسندگان پرداخته است.

این مجله همچنین از سال 1398 از حمایت های علمی و فرهنگی  انجمن ایرانی ژئومورفولوژی بر خوردار شده است. مجله جغرافیا و مخاطرات محیطی با توجه به روند افزایشی مخاطرات محیطی ناشی از گرم شدن جهانی، افزایش جمعیت و توسعه صنایع و همچنین درجه بالای خطر پذیری جغرافیایی کشور ایران راه اندازی شده است. مجله جغرافیا و مخاطرات محیطی اولین مجله علمی - پژوهشی در ایران است که موضوع مهم مخاطرات محیطی را برجسته نموده و تلاش می نماید تا نتایج تحقیقات مربوط بهر پراکندگی جغرافیایی، علل جغرافیایی، مدیریت و برنامه ریزی در جهت کاهش اثرات مخاطرات طبیعی و پیشگیری از وقوع مخاطرات تکنولوژیک را منتشر نماید. نویسندگان که مقالاتی به زبان فارسی دارند باید یک چکیده  کوتاه به زبان  انگلیسی نیز  ارائه دهند .

نویسندگان باید بعد از ثبت نام در سایت مجله  مقاله خود را منحصرا باید از طریق سامانه مجله ارسال فرمایند.نویسندگان همچنین می توانند جهت تماس با مدیر مسئول و سردبیر مجله پیام خود را به ایمیل مجله ارسال نمایند.
Geo.eh@ferdowsi.um.ac.ir