اهداف و چشم انداز

جغرافیا و مخاطرات  محیطی یک مجله علمی-پژوهشی  بین رشته ای ایرانی است که به انتشار مقالات علمی و فنی اصیل در زمینه مخاطرات طبیعی و  مخاطرات تکنولوژیک اختصاص دارد. این موضوعات شامل طیف گسترده ای از  وقایع و رویدادهای شدید زمین شناسی ، ژئومورفولوژیکی،  هیدرولوژیکی، اتمسفری و بیولوژیکی  مانند زمین لرزه ، نشست زمین ، سیل ، جریان مواد ، لغزش  ، طوفان ، بیابان زایی ، آلودگی هوا و اپیدمی ها تا اثرات سوء عملکرد انسان مانند انفجارهای صنعتی ، آتش سوزی ، انتشار مواد زائد هسته ای و سمی است. این مجله با رویکردی به جغرافیا موضوعات مربوط به درجه خطر جغرافیایی مناطق ، قرار گرفتن انسان در معرض خطر  ، آسیب پذیری ، آگاهی رسانی ، پاسخ به بلایا و برنامه ریزی برای تعدیل اثر مخاطرات محیطی  را برجسته می کند. همچنین اثر مخاطرات  بر روند توسعه به ویژه در کشورهای در حال توسعه و مسائل مربوط به کارایی ، عدالت اجتماعی و پایداری نیز در این مجله مورد توجه قرار می گیرد.