دوره و شماره: دوره 11، شماره 3 - شماره پیاپی 43، مهر 1401، صفحه 1-333 

مقاله پژوهشی

اولویت‌بندی خطر سیل در حوضه آبخیز گنجوان استان ایلام با استفاده از مدل الکتره

صفحه 1-21

10.22067/geoeh.2022.73531.1131

فتح الله نادری؛ بهروز ناصری؛ یاسم خانمحمدیان؛ عماد سلامت؛ محمدتقی کوشا


بررسی نقش کاربری بهینه اراضی در تولید رواناب (مطالعه موردی: حوزه‌ آبخیز نهر اعظم شیراز)

صفحه 147-161

10.22067/geoeh.2021.73198.1123

محمدتقی دستورانی؛ محمودرضا براهیمی؛ علی اکبر کریمیان؛ امیر اسماعیل پور زرمهری