تبیین عوامل مؤثر بر افزایش تمایل زنان روستایی نسبت به حفاظت از محیط‌زیست (مطالعه موردی روستای حسن‌آباد خرم‌آباد )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

چکیده

مسائل و مشکلات ‌محیط‌زیست یکی از مهمترین نگرانی و دل مشغولی‌های انسان هزاره‌ی سوم است. افزایش تمایل افراد در سطوح مختلف اجتماعی با اصول حفاظت از محیط‌زیست و ایجاد رغبت و انگیزه‌های داوطلبانه برای حفاظت از آن بسیار مهم است. زنان سهم قابل توجهی در حفاظت از محیط-زیست و مدیریت منابع طبیعی دارند. هدف از این مطالعه بررسی عوامل مؤثر بر افزایش تمایل زنان روستایی نسبت به حفاظت از محیط‌زیست می‌باشد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر نحوه‌ی جمع‌آوری داده‌ها توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش زنان روستای حسن‌آباد در شهرستان خرم‌آباد (180=N) می‌باشد که بر اساس جدول گرجسی و مورگان حجم نمونه 118 نفر برآورد شد که با هدف افزایش دقت حجم نمونه تا 123 نفر ارتقا یافت. روش نمونه‌گیری تصادفی ساده بود. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، پرسشنامه محقق ساخته بوده که روایی صوری و محتوایی آن توسط اعضای هیأت علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان تأیید گردید و برای بررسی و تایید پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. نتایج تجزیه و تحلیل مدل معادلات ساختاری نشان دادند، متغیرهای مسئولیت‌پذیری زیست‌محیطی، آگاهی‌های زیست‌محیطی و پاداش متغیرهای مؤثر بر تمایل زنان به صورت مثبت و مستقیم می‌باشند و این متغیرها در نهایت توانستند 80 درصد از تغییرات متغیر تمایل زنان روستایی به حفاظت از محیط‌زیست را پیش‌بینی کنند.

کلیدواژه‌ها


CAPTCHA Image
  • تاریخ دریافت: 03 مهر 1400
  • تاریخ بازنگری: 24 مهر 1400
  • تاریخ پذیرش: 03 آبان 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 03 آبان 1400