واکاوی مطالعات مدیریت منابع آب در ایران و جهان

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، گروه جغرافیا، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

3 دانشیار اقلیم‌شناسی، گروه جغرافیا، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

4 دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، گروه جغرافیا، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

چکیده

تنش آبی مسئله‌ مهمی است که جهان امروز با آن مواجه ‌است. عده­ای آن را متأثر از تغییر اقلیمی و خشکسالی‌ها و شماری دیگر آن را ناشی از مدیریت نامطلوب ساکنان کره خاکی می‌دانند. هرساله دانشمندان و متخصصین گرد هم می‌آیند تا برای حل مسئله کم‌آبی چاره‌ای بیندیشند. ایران نیز به خاطر قرار گرفتن در کمربند خشک جغرافیایی و نوار بیابانی، جزو مناطق کم باران جهان محسوب می‌شود و از این قاعده مستثنا نیست. هدف این مقاله واکاوی مدیریت منابع آب در سرزمین ایران است که به شیوه فرا تحلیلی انجام شده است. مقالات جمع‌آوری شده در دو سطح ملی و فراملی به تفکیک، شناسایی و مقوله‌بندی شدند. مطالعات نشان داد که برای حل مسئله آب و مواجهه با تغییر اقلیم، سازگاری و پیشگیری، رفع موانع اقتصادی و کاربست فناوری همراه با افزایش همکاری ذینفعان، تدوین سناریو کاملاً همکارانه به‌عنوان جایگزین سناریو انتقال آب و نیز برنامه‌ریزی متفکرانه و همه‌جانبه در کنار آگاهی کنشگران و اراده جمعی در حکمرانی خوب، ازجمله راهکارهای مناسب هستند؛ اما با وجود چنین راهکارهایی می­بایست تاکنون مسائل مدیریت منابع آب حل می­شد، اما چرا مسئله آب همچنان چالش‌برانگیز است؟ یافته‌های تحقیق نشان می­دهد، حل این معضل از راه فهم چرایی‌ها به دست نیامده، بلکه صرفاً شرایط مطلوب در مقابل شرایط نامطلوب مطالعه شده است. این تحقیق در پی یافتن چگونگی حادث شدن مدیریت منابع آب بدین شکل است.

چکیده تصویری

واکاوی مطالعات مدیریت منابع آب در ایران و جهان

کلیدواژه‌ها


ابراهیمی آذرخواران، فریبا؛ قربانی، مهدی؛ سلاجقه، علی؛ محسنی ساروی، محسن؛ 1393. تحلیل شبکه اجتماعی ذینفعان محلی در برنامه عمل مدیریت مشارکتی منابع آب. نشریه علوم و مهندسی آبخیزداری ایران. سال 8. شماره 25. صص 47-56.
ادیب فر، فروزان؛ 1387. جامعه روستایی ایران در آستانه انقلاب مشروطه. دانشنامه. جلد اول. شماره 3. صفحات 35-47.
https://daneshnameh.srbiau.ac.ir/article_4126.html
اردکانیان، رضا؛ 1385. تاریخچه شورای جهانی آب. تحقیقات منابع آب ایران. سال 2. شماره 1. صفحات 31-33.
https://www.sid.ir/fa/Journal/ViewPaper.aspx?ID=49316
اردکانیان، رضا؛ ضرغامی، مهدی؛ 1383. حکمرانی در مدیریت بهم پیوسته منابع آب. اولین کنگره ملی مهندسی عمران
افشاری، سمیرا؛ قلیزاده، حیدر؛ رضائی، روح‌الله؛ شعبانعلی فمی، حسین؛ 1395. عوامل تأثیرگذار بر به‌کارگیری اقدامات مرتبط با مدیریت پایدار منابع آب در بین کشاورزان شهرستان کمیجان. فصلنامه علوم محیطی. سال 3. شماره 14. صص 73-88.
امرایی، بهزاد؛ 1401. آشکارسازی تأثیر تغییرات اقلیمی بر افت سطح ایستابی آبخوان دشت بیرجند. تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی. سال 22. شماره 64. صص 291-306.
آموزگار، ژاله؛ 1391. تاریخ اساطیری ایران، سازمان سمت.
امیرخانی، ستاره؛ چیذری، محمد؛ حسینی، سید محمود؛ 1391. بررسی عوامل مؤثر در نوع مدیریت کشاورزان در زمینه خشکسالی مطالعه موردی گندمکاران شهرستان ورامین. تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران. سال 43. شماره 2. صص 229-223. 
                                                                       10.22059/IJAEDR.2012.30469
انصاری، حسین؛ بوستانی، آرمین؛ طباطبائی، علیرضا؛ فروزش، مجید؛ 1396. بررسی مدیریت مصرف و برآورد میزان تقاضای آب شرب شهری مشهد در افق 1420. آب و توسعه پایدار. سال 4. شماره 1. صص 125-132.   
                                                                                     10.22067/JWSD.V4I1.50409
با عزم، زهرا؛ خزیمه‌نژاد، حسین؛ 1399. بررسی نقش آموزش اثربخش در مدیریت منابع آب از دیدگاه کشاورزان بیرجند در شرایط کم‌آبی. فصلنامه مدیریت آموزش کشاورزی. شماره 55. صص 80-96.                                                                              10.22092/JAEAR.2021.353430.1793
بنی حبیب، محمدابراهیم؛ غفوری خرانق، سمانه؛ 1395. ارزیابی ویژگی‌های حکمرانی سنتی آبخوان با استفاده از اصول حکمرانی مؤثر آب زیرزمینی. دو فصلنامه دانش‌های بومی ایران. سال 6. شماره 3. صص 175- 213.
بوزرجمهری، خدیجه؛ خاتمی، سیده سمیه؛ 1396. بازشناسی قنات راهگشای توسعه پایدار در «تمدن کاریزی». نشریه آب و توسعه پایدار. سال 4. شماره 2.                                                10.22067/JWSD.V5I1.63168
پناهی، فاطمه؛ ایرج ملک محمدی؛ ۱۳۸۷. مدیریت بهینه منابع آب کشاورزی، گامی به سوی توسعه پایدار. اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران. اهواز. موسسه عالی علمی و پژوهشی سیمای دانش. NCMDSAI01_068
پیری، محمد؛ کاووسی، محمد؛ جاودان، ابراهیم؛ 1388. اقتصاد منابع آب و راهکارهای مدیریت منابع آب زیرزمینی. سومین همایش ملی آب و فاضلاب. تهران.  NCWW03_009
تقی زاده رنجبری، حسین؛ شوکت فدایی، محسن؛ محمودی، ابوالفضل؛ علیجانی، فاطمه؛ یاوری، غلامرضا؛ 1400. مدیریت منابع آب کشاورزی استان کرمان با تأکید بر سیاست‌های طرف عرضه. تحقیقات اقتصاد کشاورزی. دوره 13. شماره 4.                                                                     10.30495/JAE.2021.23233.2087
جعفریان، وحید؛ یزدانی، محمدرضا؛ رحیمی، محمد؛ قربانی، مهدی؛ 1395. تحلیل الگوی ساختاری شبکه دست‌اندرکاران سازمانی مدیریت منابع آب با هدف استقرار نظام مدیریت یکپارچه منابع آب در دشت گرمسار. مرتع و آبخیزداری. مجله منابع طبیعی ایران. دوره 69. شماره 4. صفحات 835-849.
جوان، جعفر؛ فال سلیمان، محمود؛ 1387. بحران آب و لزوم توجه به بهره‌وری آب کشاورزی در نواحی خشک، جغرافیا و توسعه. شماره 11. صص 115-138.                                         10.22111/GDIJ.2008.1619
چاآخوری، ماندانا؛ ظهرابی، نرگس؛ فتحیان، حسین؛ 1400. تحلیل راهبردهای مدیریت منابع آب به روش topsis بر مبنای ردپای آب محصولات کشاورزی در حوضه دز. اکوهیدرولوژی. دوره 8. شماره 3. صص 854-841.                                 
                                                  10.22059/IJE.2021.323231.1502
چوگان، محبوبه؛ 1392. آبخیزداری و مدیریت منابع آب‌وخاک. اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار. تهران: موسسه آموزش عالی مهر اروند.  NACONF01
حسین زاد، جواد؛ کاظمیه، فاطمه؛ 1392. جایگاه مدیریت منابع آب در توسعه کشاورزی. تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران. دوره 44. شماره 3. صص 369-377.                          10.22059/IJAEDR.2013.50225
حسین زاد، جواد؛ کاظمیه، فاطمه؛ جوادی، اکرم؛ غفوری، هوشنگ؛ 1392. زمینه‌ها و سازوکارهای مدیریت آب کشاورزی در دشت تبریز. نشریه دانش آب‌وخاک. جلد 23. شماره 2. صص 85-98.
حسینی، محبوبه سادات؛ 1396. تحلیل شبکه اجتماعی ذینفعان محلی در مدیریت مشارکتی منابع آب‌وخاک. راهنما: علی گل‌کاریان و مهدی قربانی. دانشگاه فردوسی مشهد. دانشکده منابع طبیعی و محیط‌زیست.
حیدری، ن؛ سرائی تبریزی، م؛ 1394. تخصیص آب در بخش کشاورزی: چالش‌ها و تناقض‌ها. خلاصه بحث‌های جلسه هم‌اندیشی گروه منابع آب کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران و فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران. کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران. تهران. صص 1-10.
خسروی، محمود؛ اسماعیل نژاد، مرتضی؛ نظری پور، حمید؛ 1389. تغییر اقلیم و تأثیر آن بر منابع آب خاورمیانه. مجموعه مقالات چهارمین کنگره بین‌المللی جغرافیدانان جهان اسلام. زاهدان. فروردین.  ICIWG04_040
خلیلی، داور؛ 1395. چالش‌های فراروی مدیریت منابع آب در شرایط خشکسالی در ایران. مجله پژوهش‌های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی. جلد 1. شماره 2. صص 149- 164.
دهقان منشادی، حمیدرضا؛ 1391. تلفیق رد پای اکولوژیکی و رد پای آبی در مدیریت منابع آب. ششمین همایش ملی مهندسی محیط‌زیست. تهران. CEE06_133
رشیدی، معصومه؛ خوشحال دستجردی، جواد؛ غریب، هادی؛ ۱۳۹۰. نقش زنان در مدیریت منابع آب. همایش بین‌المللی دانش سنتی مدیریت منابع آب. یزد. مرکز بین‌المللی قنات و سازه‌های تاریخی آبی. TKWRM01_098
گریشمن، رومن؛ 1374. ایران از آغاز تا اسلام. ترجمه: محمد معین، تهران: انتشارات سازمان علمی و فرهنگی، چاپ دهم.
زارع، شیوا؛ حیاتی، داریوش؛ 1394. تجربه موفق مدیریت مشارکتی آبیاری. آب و توسعه پایدار، سال 1، شماره 3، صص 83-88.                                                                         10.22067/JWSD.V1I3.40841
زلیخایی سیار، لیلا؛ نادری، کریم؛ موحدی، رضا؛ 1398. راهکارهای مدیریت پایدار آب کشاورزی. پژوهش‌های روستایی. دوره 10. شماره 1.
سرشار، امین؛ معصومی، مهدی؛ 1392. تأثیر آب مجازی در مدیریت منابع آب. همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار. مشهد: موسسه آموزش عالی خاوران. ECSD01_059
سفلایی، الهام؛ خوش‌منش زاده، بهنوش؛ روستایی، نادیا؛ 1387. مدیریت زیست‌محیطی منابع آب. دومین همایش مهندسی محیط‌زیست. دانشگاه تهران. اردیبهشت.CEE02_229
سلطانی، غلامرضا؛ 1391. بررسی تطبیقی الگوی مصرف و مدیریت تقاضای آب کشاورزی در کشورهای منطقه منا (خاورمیانه و شمال آفریقا). تحقیقات اقتصاد کشاورزی. جلد 4. شماره 2. تابستان. صص 1-25.
سلیمانی، معصومه؛ 1382. نقش مدیریت منابع و مصرف آب در توسعه روستایی بخش سرایان. راهنما: ولایتی. دانشگاه فردوسی مشهد. دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی.
شاطری، مفید؛ رجبی، میثم؛ رجبی، نجیب الله؛ 1392. فرهنگ آب در خراسان جنوبی. تهران: فکر بکر.
شبستری، محمدهادی؛ بنی حبیب، محمدابراهیم؛ 1394. رتبه‌بندی راهبردهای مدیریت تقاضای آب کشاورزی مناطق خشک با استفاده از مدل M-TOPSIS و AHP هیبریدی. پژوهش آب در کشاورزی. جلد 29. شماره 1.
شیرخانی، مریم؛ موحدی، رضا؛ اعظمی، موسی؛ بلالی، حمید؛ 1400. واکاوی نقش ترویج کشاورزی در حفاظت از منابع آب کشاورزی. پژوهش‌های ترویج و آموزش کشاورزی. سال 4. شماره 2. پیاپی 54. صص 44-62.
صبوحی، محمود؛ سلطانی، غلامرضا؛ زیبایی، منصور؛ 1386. ارزیابی راهکارهای مدیریت منابع آب زیرزمینی. علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی. سال یازدهم. شماره اول. صص 475- 484.
عادلی، جواد؛ بوزرجمهری، خدیجه؛ علیزاده، امین؛ 1399. تحلیل موانع و چالش‌های مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی نواحی روستایی شهرستان گنبد کاووس. جغرافیا و توسعه ناحیه‌ای. سال 18. شماره 1. صص 103-143.
عبدلی آشتیانی، اسدالله؛ ایزدخواستی، محمدعلی؛ حق شناس، ناصر؛ 1395. َنگ، پَنگ گو وپَنگ خانه (جستارهایی از تقسیم آب سنتی در شهرستان بُرخوار. دو فصلنامه دانش‌های بومی ایران. سال 3. شماره 6. صص. 112-154.
عراقچی، سید عباس؛ 1393. دیپلماسی آب از منازعه تا همکاری، سیاست جهانی، دوره 3، شماره 4، صفحات 91-119.
عمرانیان خراسانی، حمید؛ باقری، علی؛ داوری، کامران؛ ثمره هاشمی، مرضیه؛ 1392. تحلیل وضع موجود منابع آب استان خراسان جنوبی بارویکرد مشارکتی با استفاده ازچارچوب DPSIR و کاربرد آن در برنامه‌ریزی راهبردی استان. هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران. دانشکده مهندسی شهید نیکبخت. زاهدان 17 و 18 اردیبهشت ماه
عمرانیان، حمید؛ 1394. حکمرانی خوب و مدیریت آب. آب و توسعه پایدار. سال اول. شماره 3. صص 94-95.                             
                                                             10.22067/JWSD.V1I3.48661
فاطمی، سید احسان؛ بهراملو، علی؛ ادیب راد، محمدحسین؛ 1395. بررسی راهکارهای سازهای و غیر سازهای مدیریت پایدار منابع آب دشت همدان. جغرافیا و پایداری محیط. شماره 20. صص 55-67.
قبادیان، رسول؛ زارع، محمد؛ 1389. تعیین الگوی کشت بهینه همسوبا مدیریت منابع آب توسطمدل ریاضی برنامه‌ریزی خطی. مجموعه مقالات نخستین کنفرانس ملی پژوهش‌های کاربردی منابع آب ایران. کرمانشاه.  INCWR01_256
قضاوی، رضا؛ سقازاده، نرگس؛ 1396. نقش منابع طبیعی در مدیریت منابع آب. کنفرانس بین‌المللی کشاورزی محیط‌زیست و منابع طبیعی در هزاره سوم. رشت. خرداد. ICSDA05
قلعه بان تکمه داش، میلاد؛ طاهری تیزرو، عبدالله؛ زارع ابیانه، حمید؛ 1394. چهارچوب مدل‌های عامل بنیان درشبیه سازی رفتار ذینفعان برای مدیریت منابع آب. آب و توسعه پایدار. سال 2. شماره 1. صص 87-94.
قندهاری، احمد؛ علوی مقدم، سید محمدرضا؛ عمرانیان خراسانی، حمید؛ 1395. مدیریت منابع آب در حوضه آبریز هریرود بر اساس نظریه بازی. آب و توسعه پایدار. سال. شماره 1. صص 115-121.
کشکولی، کریم؛ دانا، تورج؛ قانع، حسن؛ قانع، معصومه؛ 1394. اولویتبندی راهکارهای مقابلـه بـا بحـران آب بـر اسـاس رویکـرد جامعـه­شناسـی در راسـتای توسـعه پایـدار بـا اسـتفاده از فراینـد تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی. فصلنامه راهبرد اجتماعی-فرهنگ. سال 4. شماره 15. صص 7-37.  20.1001.1.22517081.1394.4.2.1.1
کیانی، علیرضا؛ عباسی، فریبرز؛ 1394. بررسی میزان آگاهی کشاورزان از مسائل آب و آبیاری. آب و توسعه پایدار. سال 2. شمار 2. صص 77-84.
                                                         10.22067/JWSD.V2I2.49684     
لباف خانیکی، رجبعلی؛ ۱۳۹۰. مدیریت منابع آب در نیشابور کهن. همایش بین‌المللی دانش سنتی مدیریت منابع آب. یزد. مرکز بین‌المللی قنات و سازه‌های تاریخی آبی.  TKWRM01_111
محمدی، حسین؛ محمدرضازاده، نازنین؛ ۱۳۹۰. ابزارهای اقتصادی مدیریت منابع آب زیرزمینی در جهان و ایران. دومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران. زنجان. شرکت آب منطقه‌ای زنجان.  INCWR02_136
محمدی، یاسر؛ 1386. تحلیل زمینه‌ها و سازوکارهای مدیریت آب کشاورزی در شهرستان زرین‌دشت. پایان‌ نامۀ کارشناسی ارشد. دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی. گروه ترویج و آموزش کشاورزی. انتشارات دانشگاه تهران.
محمدی، یاسر؛ شعبانعلی فمی، حسین؛ اسدی، علی؛ 1389. شناسایی و تحلیل مشکلات مدیریت آب کشاورزی در شهرستان زرین دشت.تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران. سال 41. شماره 4. صص 501-511.
مختارنیا، کاظم؛ حیدری، شاهین؛ طالبیان، محمدحسن؛ 1395. بازشناسی سازمان نیروی انسانی در سیستم مدیریت بومی آب بلده فردوسقبل از 1350 هـ. ش. دو فصلنامه دانش‌های بومی ایران. سال 3. شماره 6. صص 56-104.                                                         
                            10.22054/QJIK.2017.14159.1032
مرادیان، سوگل؛ 1398. ارزیابی چند معیاره سناریوهای تخصیص منابع آب در حوضه‌های کم آب مبتنی بر روش topsis و مدل مدیریت منابع آب weap. سنجش از دور و GIS ایران. سال 11. شماره 1. صفحات 19-32.
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=531277
معتمدی، علی؛ بهارلویی بردشاهی، داریوش؛ 1396. برنامه مدیریت بهم پیوسته خشکسالی. نشریه آب وتوسعه پایدار. سال 4. شماره 1. صص 117-124.                                                    10.22067/JWSD.V4I1.55449     
میرچولی، فهیمه؛ سلطانی، سعید؛ 1394. ردپای آب؛ ابزاری جهت مدیریت جامع منابع آب. کنفرانس مهندسی آب.  CEWE01_049
ناصری، ابوالفضل؛ 1394. تطبیق معانی فنی و ادبی حوضه و آبریز. آب و توسعه پایدار. سال 1. شماره 3. صص 89-91.                                                                                       10.22067/JWSD.V1I3.41411
نوری، سیدهدایت اله؛ جمشیدی، علیرضا؛ جمشیدی، معصومه؛ هدایتی مقدم، زهرا؛ فتحی، عفت؛ 1392. تحلیل عوامل فرهنگی و اجتماعی مؤثر بر نگرش کشاورزان دربارة مدیریت آب زراعی. تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران. سال 44. شماره 4. صص 645- 655.                                          10.22059/IJAEDR.2013.50969
نیکخواه، مجید؛ رحیمیان، محمدحسن؛ روستا، محمدجواد؛ رزاقیان، حسین؛ 1394. ارزیابی برخی راهکارهای مدیریتی افزایش شاخص کارآیی مصرف آب مزارع گندم در شرایط شور. آب و توسعه پایدار. سال 1. شماره 3. صص 53-58.                                                                                      10.22067/JWSD.V1I3.48659
نیکنام، اردوان؛ 1390. الزامات و چالش‌های مدیریت پایدار منابع آب کشور. چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران. دانشگاه صنعتی امیرکبیر. تهران.  WRM04_541
هدایتی آق‌مشهدی، امیر؛ جعفری، حمیدرضا؛ مهردادی، ناصر؛ فهمی، هدایت؛ فرشچی، پروین؛ زاهدی، سمانه؛ 1394. آمایش سرزمین و مدیریت منابع آب. علوم و تکنولوژی محیط‌زیست. سال 17. شماره 3. صص 65-85.
یزدان‌پناه، مسعود؛ رحیمی فیض‌آباد، فاطمه؛ غلامرضایی، سعید؛ احمدوند، مصطفی؛ 1400. تحلیل محدودیت‌های نهادی در مدیریت منابع آب زیرزمینی شهرستان الشتر. تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران. انتشار آنلاین خرداد 1400
یعقوبی، جعفر؛ میری کرم، فرشته؛ 1388. بررسی موانع اجتماعی مدیریت مشارکتی آب در ایران از منظر بهره برداران و کارشناسان. مجموعه مقالات همایش ملی الگوهای توسعه پایدار در مدیریت آب. مشهد: شرکت مهندسین مشاور مهاب ثامن. صص 606- 616.  WRM08_054
یوسفی نژاد، محمد؛ 1395. بررسی آب مجازی و مدیریت منابع آب. مطالعات علوم زیستی و زیست فناوری، سال 2. شماره 1. صص 18-24. JR_SBSB-2-1_003
 
Alcamo.JFlorke.M, Marker.M., 2007. Future long-term changes in global water resources driven by socio-economic and climatic changes. Hydrological Sciences Journal. des Sciences Hydrologiques. 52(2) 10.1623/hysj.52.2.247
Apipalakul.CH, Wirojangud.W, Ngang.T., 2015. Development of Community Participation on Water Resource Conflict Management, Procedia - Social and Behavioral Sciences.V 186.PP 325-330.: 10.1016/j.sbspro.2015.04.048
Bossio. D, Geheb.K,Critchley.W., 2010.Managing water by managing land: Addressing land degradation to improve water productivity and rural livelihoods.Agricultural Water Management.V 97.Issue 4.PP 536-542. 10.1016/j.agwat.2008.12.001
Bouwer.H., 2000. Integrated water management: emerging issues and challenges.Agricultural Water Management.V 45. Issue 3.PP 217-228. 10.1016/S0378-3774(00)00092-5
Calvo.I,Petit.O,DominiqueVivien.F., 2017.Common Patrimony: A Concept to Analyze Collective Natural Resource Management. The Case of Water Management in France.EcologicalEconomics.V 137.PP 126-132. 10.1016/j.ecolecon.2017.02.028
Chamala.S, Morits.M., 1990. Working to gather For Land cave groups Management Skills and Strategies.brisdan: Asteralian Academic press. https:// www.participatorymethods.org/ resource/ working-together-land-care-group-management-skills-and-strategies
Distanont.A, Khongmalai.O, Rassameethes.R, Distanont.S., 2017.Collaborative triangle for effective community water resource management in Thailand.Kasetsart Journal of Social Sciences. https:// reader.elsevier.com/ reader/ sd/ pii/ S2452315116301424? token= A 8017AED1A291B435414EE3C91779E20B061D2EA39F0FF6965DCD0882831E45B8CBF843A11228BEF52420C91CB2FE1E1&originRegion=eu-west-1& origin Creation= 2022071 7131654
Fioret. C., 2017. Complimentary intersections? Water commodification through the lens of philosophy and geography.Geoforum.V 86.PP 16-19. 10.1016/j.geoforum.2017.08.012
Fox.W, Medina-Cetina.Z, Angerer.J, Varela.P, Chung.J., 2017.Water Quality & natural resource management on military training lands in Central Texas: Improved decision support via Bayesian Networks.Sustainability of Water Quality and Ecology.V 9–10.PP 39-52. 10.1016/j.swaqe.2017.03.001
Grizzetti.B, Lanzanova.D, Liquete. C, Reynaud. A, Cardoso.C., 2016.Assessing water ecosystem services for water resource management.Environmental Science &Policy.V 61.July.PP 194-203. 10.1016/j.envsci.2016.04.008
Hassanzadeh.E,Elshorbagy.A, Wheater.H, Gober.P., 2016.A risk-based framework for water resource management under changing water availability.policyoptionsand irrigation expansion.Advances in Water Resources.V 94.PP 291-306. 10.1016/j.advwatres.2016.05.018
Ioris.A., 2012. Applying the Strategic-Relational Approach to Urban Political Ecology: The Water Management Problems of the BaixadaFluminense.Rio de Janeiro.Brazil.Antipode Vol. 44 No. 1.pp 122–150. 10.1111/j.1467-8330.2011.00848.x
Koh, M.H. & et. al., 2003. Status of agriculturalwater in Korea: water use and waterquality. Nationalinstitute of agriculturalscience and technology (RDA). Korea.10.3844/ ajabssp. 2009.110.117
Kolinjivadi.V,Adamowski.J, Kosoy.N., 2014. Recasting payments for ecosystem services (PES) in water resource management: A novel institutional approach, Ecosystem Services.V 10.PP 144-154.10.1016/j.ecoser.2014.08.008
Lewis.A, Randall.M., 2017. Solving multi-objective water management problems using evolutionary computation.Journal of Environmental Management.V 204.Part 1.PP 179-188.10.1016/j.jenvman.2017.08.044
li.C, Gerrit.D, Nickvan.S, Giesen.D., 2013.Scenario development for water resource planning and management: A review, Technological Forecasting and Social Change, V 80, Issue 4.PP 749-76.  10.1016/j.techfore.2012.09.015
Lund, jay r, Asce, dist.m., 2021. Approaches to Planning Water Resources, Journal of Water Resources Planning and Management.10.1061/(ASCE)WR.1943-5452.0001417
Madani. K, AghaKouchak. A,Mirchi. A., 2016.Iran’s Socio-economic Drought: Challenges of a Water-Bankrupt Nation.IranianStudies.Vol 49. No6.PP 997–1016. 10.1080/ 00210862. 2016. 1259286
Mcafee. S,Pederson.G,Woodhouse.C, McCab.G., 2017. Application of synthetic scenarios to address water resource concerns: A management-guided case study from the Upper Colorado River Basin.ClimateServices.V 8.PP 26-35.10.1016/j.cliser.2017.10.003
Momblanch.A, Andreu.J, Arquiola.J, Solera.A, Monzonís.M., 2014. Adapting water accounting for integrated water resource management. The Júcar Water Resource System (Spain).Journal of Hydrology.V 519.Part D.PP 3369-3385. 10.1016/j.jhydrol.2014.10.002
Msuya.T, Lalika.M., 2017. Linking Ecohydrology and Integrated Water Resources Management: Institutional challenges for water management in the PanganiBasin. Tanzania. Ecohydrology & Hydrobiology. Available online 22 November. 10.1016/ j.ecohyd.2017.10.004
Murgatroyd, A. Hall, J. W., 2021. Selecting Indicators and Optimizing Decision Rules for Long-Term Water Resources Planning.Water Resources Research. 10.1029/2020WR028117
Namara, R. E, Hanjra, M. A, Castillo, G. E, MunkRavnborg, H, Smith, L. & Van Koppen, B., 2010. Agricultural water management and poverty linkages. Agricultural water management. 97(4), 520-527. 10.1016/j.agwat.2009.05.007
Olmstead.S., 2014.Climate change adaptation and water resource management: A review of the literature.EnergyEconomics.V 46.PP 500-509.10.1016/j.eneco.2013.09.005
Phan.D.Smart.J,Capon.S.Hadwen.W, Sahin.O., 2016. Applications of Bayesian belief networks in water resource management: A systematic review.EnvironmentalModelling&Software.V 85.PP 98-111. 10.1016/j.envsoft.2016.08.006
Pierleoni.A, Camici.S, Brocca.L, Moramarco.T, Casadei.S., 2014. Climate change and decision support systems for water resource management.Procedia engineering 70.PP 1324 – 1333. https://www.researchgate.net/profile/Philippe
Rosegrant. M, Ringler.C., 2000. Impact on food security and rural development of transferring water out of agriculture.WaterPolicy.V 1.Issue 6.PP 567-586.10.1016/S1366-7017 (99) 00018-5
Rudy, Rossettoa, Giovanna,Filippis, Federico, Triana, Matteo, Ghetta, Iacopo Borsi,Wolfgang, Schmid., 2019. Software tools for management of conjunctive use of surface- and groundwater in the rural environment: integration of the Farm Process and the Crop Growth Module in the FREEWAT platform, Agricultural Water Management 223.
Sanders.T, Masri.F., 2016.The energy-water agriculture nexus: the past.present and future of holistic resource management via remote sensing technologies.Journal of Cleaner Production, V 117.PP 73-88.10.1016/j.jclepro.2016.01.034
Singh. P, Singh.B., 2012. Water Resource Management in a Hard Rock Terrain- A Case Study of Jharkhand State.India.APCBEE Procedia.1.PP 245 – 251.10.1016/j.apcbee.2012.03.040
Tembat.K,Takeuchi.K., 2017.Collective decision making under drought: An empirical study of water resource management in Japan.Water Resources and Economics.10.1016/ j.wre. 2017. 11.001
Victoria.F, ViegasFilho.J,Pereira.L,TeixeiracA.L, Lanna.E., 2005.Multi-scale modeling for water resources planning and management in rural basins.Agricultural Water Management.V 77.Issues 1–3.PP 4-20. 10.1016/j.agwat.2004.09.037
Xianshi.L., 2017. Research on the Water Resource Manegement Based on Game Model.Procedia Computer Science. 107.PP 262 – 267. 10.1016/ j.procs.2017.03.098
Zhaoab.Z, Zuobc.J, Zillante.G., 2017.Transformation of water resource management: a case study of the South-to-North Water Diversion project.Journal of Cleaner Production.V 163.PP 136-145. 10.1016/j.jclepro.2015.08.066
CAPTCHA Image