واکاوی مطالعات مدیریت منابع آب در ایران و جهان

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه جغرافیا

2 دانشگاه فردوسی مشهد ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه جغرافیا.

3 داشگاه فردوسی مشهد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه جغرافیا

4 گروه جغرافیای دانشکده ادبیات دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

چکیده

تنش آبی مسئله‌ مهمی است که جهان امروز با آن مواجه ‌است. عده‌ای آن را متأثر از تغییر اقلیمی و خشکسالی‌ها و شماری دیگر آن را ناشی از مدیریت نامطلوب ساکنان کره خاکی می‌دانند. هر ساله دانشمندان ومتخصصین گرد هم می‌آیند تا برای حل مسئله کم آبی چاره‌ای بیاندیشند.ایران نیز به خاطر قرار گرفتن در کمربند خشک جغرافیایی و نوار بیابانی، جزو مناطق کم باران جهان محسوب می‌شود و از این قاعده مستثنی نیست. هدف این مقاله واکاوی مدیریت منابع آب در سرزمین ایران است که به شیوه فراتحلیلی انجام شده است. مقالات جمع آوری شده در دو سطح ملی و فراملی به تفکیک شناسایی و مقوله بندی شدند. مطالعات نشان داد که برای حل مسئله آب و مواجهه با تغییر اقلیم، سازگاری و پیشگیری، رفع موانع اقتصادی و کاربست فناوری همراه با افزایش همکاری ذینفعان، تدوین سناریو کاملا همکارانه به عنوان جایگزین سناریو انتقال آب و نیز برنامه‌ریزی متفکرانه و همه‌جانبه در کنارآگاهی کنشگران و اراده جمعی در حکمرانی خوب ، از جمله راهکارهای مناسب هستند. اما با وجود چنین راهکارهایی می‌بایست تاکنون مسائل مدیریت منابع آب حل می‌شد، اما چرا مسئله آب همچنان چالش برانگیز است؟ یافته های تحقیق نشان می‌دهد، حل این معضل از راه فهم چرایی ها بدست نیامده، بلکه صرفا شرایط مطلوب در مقابل شرایط نامطلوب مطالعه شده است . و این تحقیق در پی یافتن چگونگی حادث شدن مدیریت منابع آب بدین شکل است.

کلیدواژه‌ها


CAPTCHA Image
  • تاریخ دریافت: 08 آذر 1400
  • تاریخ بازنگری: 18 بهمن 1400
  • تاریخ پذیرش: 18 بهمن 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 18 بهمن 1400