ارزیابی روند توسعه فیزیکی شهر پلدختر به سمت مناطق سیل‌خیز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم اجتماعی- دانشگاه پیام نور- تهران- ایران.

2 دانشجوی دکتری، دانشگاه تبریز

3 دانشگاه تهران

چکیده

یکی از مهم‌ترین مخاطرات پیش‌روی نواحی سکونتگاهی، سیلاب است. این مخاطره در طی سال‌های اخیر سبب وارد آوردن خسارات جانی و مالی زیادی به نواحی مختلف کشور از جمله شهر پلدختر شده است. با توجه به اهمیت موضوع، در این پژوهش به ارزیابی مخاطره سیلاب و روند توسعه فیزیکی نواحی سکونتگاهی به سمت متاطق سیل‌خیز شهر پلدختر پرداخته شده است. در این پژوهش از زمین‌‌شناسی 1:100000 منطقه، مدل رقومی ارتفاعی 5/12 متر و تصاویر ماهواره‌ای لندست به عنوان داده‌های تحقیق استفاده شده است. ابزارهای تحقیق شامل ArcGIS، ENVI و IDRISI و همچنین مدل‌های مورد استفاده نیز شامل مدل تلفیقی منطق فازی AHP و همچنین مدل LCM بوده است. این تحقیق در دو مرحله کلی انجام شده است. در مرحله اول، مناطق مستعد وقوع سیلاب مشخص شده و در مرحله دوم نیز روند توسعه نواحی سکونتگاهی به سمت مناطق سیل‌خیز ارزیابی شده است. بر اساس نتایج حاصله، بخش زیادی از محدوده شهری و حاشیه شهری پلدختر از جمله مناطق غربی آن به دلیل نزدیکی به رودخانه، ارتفاع و شیب کم، دارای پتانسیل سیل‌خیزی بالایی است. همچنین نتایج حاصله از ارزیابی روند توسعه نواحی سکونتگاهی به سمت مناطق سیل‌خیز بیانگر این است که در سال 1990، 3/1 درصد از نواحی سکونتگاهی شهر پلدختر در منطقه با پتانسیل سیل‌خیزی زیاد و خیلی زیاد قرار داشته است که این میزان در طی سال‌های 2000، 2010 و 2020 به ترتیب به 2/2، 9/2 و 1/4 کیلومترمربع افزایش یافته است.

کلیدواژه‌ها


CAPTCHA Image
  • تاریخ دریافت: 08 شهریور 1400
  • تاریخ بازنگری: 23 مهر 1400
  • تاریخ پذیرش: 01 آبان 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 03 آبان 1400