بررسی رابطه تاب آوری مکانی و تاب آوری فردی نواحی مشمول طرح اسکان مجدد (مطالعه موردِی نواحی سیل زده شرق استان گلستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه گنبد

2 استادیار گروه آمار دانشگاه گنبد کاووس، دانشگاه گنبد

3 کارشناس ارشد روان شناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی البرز، کرج، ایران

4 دانشجوی دکتری آبخیزداری، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران

چکیده

هدف از انجام تحقیق حاضـر بررسی رابطه تاب‌آوری مکانی و تاب‌آوری فردی در نواحی مشمول طرح اسکان مجدد واقع در شرق استان گلستان می‌باشد. تحقیق حاضر از جنبه‌ی هدف کاربردی است و از جنبه جمع آوری داده‌ها از نوع پژوهش‌های پیمایشی به شمار می‌آید. جامعه آماری تحقیق حاضر سرپرستان خانوارهای مشمول طرح اسکان مجدد به تعداد 1610 خانوار در شهر جدید فراغی و 730 خانوار سه روستای جابه‌جا شده در سال 1395 می‌باشد. در این تحقیق پنج محله پاشایی، قپان سفلی، خوجلر، آق تقه و چاتال از شهر جدید فراغی (الگوی تجمیع) و روستای قولاق‌کسن (الگوی جابه‌جایی محدود) جهت نمونه‌برداری انتخاب شدند. جهت تعیین تعداد پرسشنامه مورد نیاز (حجم نمونه) در تحقیق حاضر از فرمول کوکران استفاده گردید. با توجه به فرمول کوکران تعداد 360 خانوار برای تکمیل پرسشنامه انتخاب گردیدند. همچنین در تحقیق حاضر جهت بررسی تاب‌آوری فردی پاسخگویان از نسخه اسپانیایی پرسشنامه تاب‌آوری کونور– دیویدسون استفاده گردید. بررسی وضعیت تاب‌آوری فردی در هر دو الگوی مورد مطالعه نشان دهنده عدم تاب‌آوری فردی جوامع مورد مطالعه در هر سه زیر‌مقیاس تصور از شایستگی فردی، زیر مقیاس اعتماد به غریزه‌های فردی و زیرمقیاس پذیرش مثبت تغییر و روابط ایمن می‌باشد. نتایج آزمون t نمونه‌های مستقل نشان دهنده عدم وجود اختلاف معنی-دار ابعاد اقتصادی، اجتماعی و کالبدی- محیطی تاب‌آوری بین دو الگوی مورد بررسی می‌باشد. همچنین بین دو متغیر تاب‌آوری فردی و تاب‌آوری مکانی در هر دو الگوی مورد مطالعه رابطه معنی‌دار وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


CAPTCHA Image