دوره و شماره: دوره 12، شماره 4 - شماره پیاپی 48، بهمن 1402، صفحه 1-330 
تحلیل سینوپتیک اثر کم‎فشارهای بریده در بارش سنگین ایران

صفحه 205-232

10.22067/geoeh.2023.79894.1314

شهرام لطفی قرانچای؛ طیبه اکبری ازیرانی؛ علی رضا شکیبا؛ فاطمه ربانی؛ آمنه دشت بزرگی


تعیین فرکانس طبیعی خاک شهر بهبهان با استفاده از تحلیل داده‌های میکروترمور

صفحه 233-251

10.22067/geoeh.2023.80563.1326

ساسان معتقد؛ امین نخلیان؛ لطف الله عمادعلی؛ نصرالله افتخاری؛ حشمت الله محمودیان