تحلیل سطح آگاهی و دانش مدیریت ریسک کودکان روستایی از مخاطره زلزله (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان زیرکوه واقع در استان خراسان جنوبی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات، دانشگاه فردوسی مشهد. مشهد، ایران

10.22067/geoeh.2023.79615.1302

چکیده

در سال‌های اخیر، مطالعات حوزه ادراک ودانش کودکان از مخاطرات و تقویت میزان آمادگی آنها در برابر مخاطرات نسبت به گذشته به شدت گسترش یافته‌است. علت این مساله را می‌توان تغییر رویکردهای مدیریت بلایا از رویکردهای انفعالی گذشته به تلاش برای مدیریت پیش از خطر و تاثیر فزاینده آمادگی همه گروه‌ها و اقشار یک جامعه از جمله کودکان، در موفقیت این رویکرد دانست. در این راستا مطالعه حاضر به ارزیابی و تحلیل سطح آگاهی کودکان از مخاطره زلزله در قالب متغیرهای شناخت مخاطره و علل و اثرات و نحوه رویارویی با آن در قالب متغیرهای آگاهی از اقدامات پیشگیرانه، آمادگی و شیوه‌های مطلوب واکنش در بین 169 کودک 5 تا 12 ساله در شهرستان زیرکوه استان خراسان جنوبی با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه پرداخته است. یافته‌های تحققیق بیانگر این است که میانگین سطح آگاهی و دانش مدیریت ریسک کودکان 5 تا 12 ساله روستایی مورد مطالعه از زلزله و شیوه های واکنش با آن بسیار اندک و نیازمند اصلاح و تقویت می‌باشد؛ نتایج آزمون T تک نمونه در ارزیابی میانگین آگاهی ودانش مدیریت ریسک در هر چهار بعد مورد سنجش پایین‌تر ازسطح ارزش متوسط است. همچنین براساس نتایج آزمون همبستگی رابطه مستقیم و معنادار بین ادراک و آگاهی از ماهیت زلزله با دانش مدیریت ریسک در هر 4 بعد وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


CAPTCHA Image

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 13 اردیبهشت 1402
  • تاریخ دریافت: 17 بهمن 1401
  • تاریخ بازنگری: 21 فروردین 1402
  • تاریخ پذیرش: 09 اردیبهشت 1402
  • تاریخ اولین انتشار: 13 اردیبهشت 1402