دوره و شماره: دوره 12، شماره 1 - شماره پیاپی 45، اردیبهشت 1402 

مقاله پژوهشی

بررسی دامنه شبانه روزی دما در ایران با استفاده از پایگاه AgERA5

10.22067/geoeh.2021.72332.1104

سیده فاطمه اخلاقی حسینی؛ آذر زرین؛ عباسعلی داداشی رودباری


بررسی توزیع زمانی- مکانی و امکان پیش بینی جست باد در ایران

10.22067/geoeh.2022.74312.1148

محمد حسام محمدی؛ امیرحسین مشکوتی؛ سرمد قادر؛ مجید آزادی