بررسی حداکثر دبی مقادیر سیلاب حوضه آبریز شیراز در توزیع گمبل تیپ یک (مطالعه موردی: رودخانه خشک، استان فارس)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد ژئومورفولوژی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 دانشجوی دکتری ژئومورفولوژی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

3 دانشیار ژئومورفولوژی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدفِ شناسایی مطالعه جامع، جهت مقادیر دبی‌های مؤثر بر وقوع سیلاب‌های شهری رودخانه خشک شیراز انجام شده است. حوضه آبریز شیراز با مساحت برابر 10/1865 کیلومترمربع و اقلیم خشک و نیمه‌خشک، همراه با پوشش گیاهی متوسط به دلیل خشکسالی‌ها و تغییرات کاربری اراضی است که نشان‌ از شرایط سیلابی حوضه در زمان رخداد رگبارهای ناگهانی دارد. روش تحقیق آماری- تحلیلی و نوع آن کاربردی است. بدین منظور در جمع‌آوری داده‌ها از آمار درازمدت بارش در ایستگاه باران‌سنجی حوضه آبریز شیراز در یک دورۀ 50 ساله و آمار دبی حداکثر روزانه در یک دورۀ 44 ساله ایستگاه‌های آب‌سنجی موجود در منطقه، پس از بررسی موقعیت مکانی، کیفیت تجهیزات، مدت و کیفیت داده‌های ایستگاه‌های آب‌سنجی، استفاده شده است. سپس به‌منظور انتخاب توزیع مناسب، داده‌های هر ایستگاه در محیط  "Excle" وارد شده و اقدام به استخراج ماکزیمم مقادیر دبی شده و خروجی‌ها و ضوابط جبری در نرم‌افزار Graphers 16 محاسبه و تهیه شده است. در مرحله بعد جهت رفع اوریب یا بایاس از میانگین و انحراف استاندارد مقادیر دبی در تابع احتمال تیپ یک گمبل، با محاسبه گشتاور دوم توزیع حد آستانه از ساختار جز به جز ریمان استفاده شده است. درنهایت این تحقیق نشان داد تا قبل از قاجاریه دقیقاً توسعۀ فیزیکی شهر شیراز خارج از محدوده عبور رودخانه خشک بوده است؛ اما به‌تدریج با روند توسعه شهرنشینی، عدم رعایت حریم رودخانه و مدیریت‌های غلط شهری در حال حاضر کوچک‌ترین بارش‌های سالانه موجب وقوع سیلاب شهری شیراز شده است؛ به‌طوری‌که با این تفاسیر بروز فاجعه در به وقوع پیوستن دبی پیک طی صدسال با احتمال 70 در صد با حدود 200 مترمکعب در ثانیه حتمی است، اما این به معنای وقوع سیل در شیراز طریق رودخانه خشک نبوده است.

چکیده تصویری

بررسی حداکثر دبی مقادیر سیلاب حوضه آبریز شیراز در توزیع گمبل تیپ یک (مطالعه موردی: رودخانه خشک، استان فارس)

کلیدواژه‌ها


آقانباتی، علی؛ 1383. زمین‌شناسی ایران. انتشارات سازمان زمین‌شناسی کشور. https://www.gisoom.com/book/11083834
اصغرى مقدم، محمدرضا؛1382.جغرافیاى طبیعى شهر. انتشارات مسعى. چاپ اول.  https://fapool.ir/file/100446
پورطاهری، مهدی؛ سجاسی قیداری، حمدالله؛ صادقلو، طاهره؛ 1390. ارزیابی تطبیقی روش‌های رتبه‌بندی مخاطرات طبیعی در مناطق روستایی مطالعه موردی استان زنجان. فصلنامه پژوهش‌های روستایی. 2 (3): صص54-31. https://jrur.ut.ac.ir/article_23686_393270fa8b50712c7eb57e6aeeb55448.pdf
حجازی، اسدالله؛ خدایی قشلاق، فاطمه؛ خدایی قشلاق، لیلا؛ 1398. پهنه‌بندی خطر وقوع سیلاب در حوضه آبریز ورکش چای با استفاده از نرم افزار HEC-RAS و الحاقیه HEC-GEO-RAS.. فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی. 19 (53). صص156-137. https://ensani.ir/file/download/article/1567840579-9495-53-8.pdf
حسین­زاده، محمدمهدی؛ بیرانوند، سعیده؛ حسینی، امین؛ 1391. شبیه‌سازی سیلاب رودخانه کشکان.فصل­نامه سنجش‌ازدور و  GIS ایران. دوره پنجم. شماره‌یک.  
دامادی، سکینه؛ دهواری، عبدالحمید؛ دهمرده قلعه نو، محمدرضا؛ ابراهیمیان، محبوبه؛ 1399. پهنه‌بندی سیلاب با استفاده از مدل هیدرولیکی HEC-RAS رودخانه سرباز استان سیستان و بلوچستان. نشریه علمی- پژوهشی مهندسی مدیریت آبخیز. جلد 13. شماره 3. صص 590-610.
صفاری، امیر؛ ساسان‌پور، فرزانه؛ موسی وند، جعفر؛ 1390. ارزیابی آسیب‌پذیری مناطق شهری در برابر خطر سیل با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و منطق فازی مطالعه موردی منطقه 3 تهران. فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی. 20: صص129-50.  https://jgs.khu.ac.ir/article-1-599-fa.pdf
عسکری، شمس الله؛ احمدی، مهدی؛ همتی، موسی؛ 1394. فرسایش کناری رودخانه چرداول با استفاده از مدل HEC-RAS در محیط GIS . فصلنامه تحقیقات جغرافیایی. 30 (1). صص80-71.
علیزاده، امین؛ 1388. اصول هیدرولوژی کاربردی. انتشارات دانشگاهی امام رضا (ع).  چاپ بیست و هفتم.
محمد، مهدوی؛ 1384. هیدرولوژی کاربردی. انتشارات دانشگاه تهران. جلد اول. چاپ پنجم.
محمد، مهدوی؛ 1387. هیدرولوژی کاربردی. انتشارات دانشگاه تهران. جلد دوم، چاپ دوم.
وزارت نیرو، سازمان مدیریت منابع آب ایران؛ 1384. راهنمای پهنه‌بندی سیل و تعیین حد بستر و حریم رودخانه‌ها. دفتر استانداردها و معیارهای فنی. نشریه شماره 307.   https://shaghool.ir/Files/CODE307.pdf
 
Avand, M.T., Moradi, H.R., and M, Ramazanzadeh., 2021. Spatial modeling of flood probability using geo-environmental variables and machine learning models, case study: Tajan watershed,Iran. Advances in Space Research, 67: 3169-3186 .
Brierley, G,L., and Fryirs, K., 2005. geomorphology and river management application of the River style framework. Blackwell Publishing, Malden. MA. pp 398.
Chang, H.S., Chen, T.L., 2016. Spatial heterogeneity of local flood vulnerability indicators within flood prone areas in Taiwan. Environmental Earth Sciences, 75(23): 1-14.
Ezzine, A., Saidi, S., Hermassi, T., Kammessi, I., Darragi, F., Rajhi, H., 2020. Flood mapping using hydraulic modeling and Sentinel-1 image: Case study of Medjerda Basin, northern Tunisia: The Egyptian. Journal of Remote Sensing and Space Sciences, 23: 303-310. https://doi.org/10.1016/j.ejrs.2020.03.001  
Kabenge, M., Elaru, J., Wang, H., Li, F. 2017. Characterizing flood hazard risk in data scarce areas, using a remote sensing and GIS-based flood hazard index. Nat. Hazards 89 (3), 1369–1387.  https://www.researchgate.net/publication/319273965
Khattak, M.S., Anwar, F., Saeed, T., Sharif, M., Sheraz, K., Ahmed, A. 2016. Floodplain Mapping Using HEC-RAS and ArcGIS: A Case Studyof Kabul River.Arab J SciEng.
Khosravi, K.h., Panahi, M., Golkarian, A., Keesstra, S.D., Saco, P.M., Tien, B.D., Lee, S., 2021. Convolutional neural network approach for spatial prediction of flood hazard at national scale of Iran. Journal of Hydrology, 591: 2-35.
Khosravi, K.h., Pham, B.T., Chapi, K., Shirzadi, A., Shahabi, H., Revhaug, I., Prakash, I., TienBui, D., 2018. A comparative assessment of decision trees algorithms for flash flood susceptibility modeling at Haraz watershed, northern Iran. Science of The Total Environment, 627: 744-755. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.01.266
Termeh, S.V.R., Kornejady, A., Pourghasemi, H.R., Keesstra, S., 2018. Flood susceptibilitymapping using novel ensembles of adaptive neuro fuzzy inference system and metaheuristicalgorithms. Science of the Total Environment, 615: 438-451.
Zelenakova, M., Fijko, R., Labant, S., Weiss, E., Markovic, G., Weiss, R., 2019. Flood risk modelling of the Slatvinec stream in Kru _ zlov village, Slovakia. Journal of Cleaner Production, 212:109-118. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.12.008
 
CAPTCHA Image