دوره و شماره: دوره 12، شماره 2 - شماره پیاپی 46، تیر 1402 

مقاله پژوهشی

ارزیابی تاب آوری شهری با استفاده از رویکرد عینی و ذهنی در طول طوفان Harvey

10.22067/geoeh.2022.74306.1146

سمانه کلیدری؛ ابوالقاسم صادقی نیارکی؛ مصطفی قدوسی