پتانسیل‌سنجی مناطق آسیب‌پذیر در برابر مخاطرات طبیعی (مطالعه موردی: شهر رودهن)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جغرافیای طبیعی‌، دانشگاه خوارزمی، تهران،ایران

2 استادیار گروه جغرافیای طبیعی‌، دانشگاه خوارزمی، تهران،ایران

3 دانشجوی دکتری ژئومورفولوژی‌، دانشگاه خوارزمی، تهران،ایران

چکیده

مخاطرات محیطی همواره با خسارات جانی و مالی زیادی همراه هستند و همین مسئله سبب شده است تا بررسی مخاطرات و شناسایی مناطق مخاطره­آفرین دارای اهمیت زیادی باشد. با توجه به اهمیت موضوع، در این پژوهش به شناسایی مناطق مستعد وقوع مخاطرات طبیعی در محدوده شهری رودهن پرداخته شده است. در این پژوهش به‌منظور دستیابی به اهداف مورد نظر از مدل رقومی ارتفاعی 30 متر، نقشه زمین­شناسی 1:100000 و نقشه توپوگرافی 1:50000 منطقه و همچنین لایه­های اطلاعاتی مختلف (لایه کانون­های زمین­­لرزه، کاربری اراضی، خطوط ارتباط و خطوط گسلی) به‌عنوان اطلاعات تحقیق استفاده شده است. ابزار اصلی تحقیق شامل نرم­افزار ArcGIS 10.2 و مدل­های مورداستفاده در تحقیق نیز شامل مدل منطق فازی و مدل ANP بوده است. روش کار به این صورت بوده است که ابتدا بر اساس پارامترهای مختلف و مدل تلفیقی منطق فازی و ANP، مناطق مستعد وقوع مخاطره سیلاب و حرکات دامنه­ای و همچنین مناطق آسیب­پذیر در برابر زمین­لرزه شناسایی شده است و در ادامه بر مبنای نتایج حاصله، نقشه مخاطرات محدوده شهری رودهن تهیه شده است. نتایج تحقیق بیانگر این است که شهر رودهن پتانسیل بالایی جهت وقوع مخاطرات طبیعی دارد و به‌صورت کلی بخش­های غربی و شمالی شهر رودهن به دلیل نزدیکی به خطوط گسلی، کانون­های زلزله و شیب زیاد، مستعد وقوع حرکات دامنه­ای و همچنین دارای پتانسیل آسیب­پذیری بالا در برابر زمین­لرزه هستند. بخش­های میانی منطقه به دلیل نزدیکی به رودخانه، ارتفاع و شیب کم مستعد وقوع سیلاب هستند، همچنین این مناطق نیز پتانسیل آسیب­پذیری بالایی در برابر زمین­لرزه دارند.

چکیده تصویری

پتانسیل‌سنجی مناطق آسیب‌پذیر در برابر مخاطرات طبیعی (مطالعه موردی: شهر رودهن)

کلیدواژه‌ها


امینی­ورکی، سعید؛ مدیری، مهدی؛ شمسایی زفرقندی، فتح­الله؛ قنبری نسب، علی؛ 1393. شناسایی دیدگاه­های حاکم بر آسیب‌پذیری شهرها در برابر مخاطرات محیطی و استخراج مؤلفه‌های تأثیرگذار در آن با استفاده از روش کیو. فصلنامه پدافند غیرعامل. دوره 3. صص ۱۸-۵.https://www.joem.ir/article_11584.html
آزادخانی، پاکزاد؛ حسین­زاده، جعفر؛ صیدی، روح­الله؛ 1399. شناسایی و تعیین پهنه‌های مناسب مخاطرات محیطی مؤثر در توسعه کالبدی شهر ایلام. مجله مخاطرات محیطی. دوره 9. شماره 23. صص 40-19.https://doi.org/10.22111/JNEH.2019.28273.1484
بهاروند، سیامک؛ سارویی، حمزه؛ سوری، سلمان­؛ 1396. پهنه­بندی خطر زمین­لغزش با استفاده از روش ترکیب خطی­وزن­دار (مطالعه موردی: حوضه ده سفید لرستان). فصلنامه جغرافیای طبیعی. سال ۱۰. شماره ۳۵.  صص ۸۶-۷۵.https://jopg.larestan.iau.ir/article_532550.html
تیموری، مهدی؛ اسدی نلیوان، امید؛ 1398. پهنه­بندی حساسیت و اولویت­بندی عوامل موثر بر وقوع زمین­لغزش با استفاده از مدل حداکثر آنتروپی (مطالعه­ موردی: استان لرستان). مجله هیدروژئومورفولوژی. دوره 6. شماره 21. صص 179-155.https://hyd.tabrizu.ac.ir/article_10115.html
رنجبر، محسن؛ بیات،‌ سارا؛ ۱۳۸۹. بررسی مخاطرات طبیعی شهرستان خمین با تاکید بر زلزله و مدیریت بحران، ‌فصلنامه جغرافیایی چشم­انداز زاگرس. سال ۲. شماره ۴. صص ۴۹-۳۷.https://www.sid.ir/paper/175735/fa
ساسان­پور، فرزانه، آهنگری، نوید؛ حاجی­نژاد، صادق؛ 1396. ارزیابی تاب­آوری منطقه 12 کلانشهر تهران در برابر مخاطرات طبیعی. مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی. سال 4. شماره 3. صص 98-85.http://jsaeh.khu.ac.ir/article-۱-۲۷۵۱-fa.html
صفاری، امیر؛ هاشمی، معصومه؛ 1395. پهنه­بندی حساسیت وقوع زمین­لغزش با مدل­های آنتروپی و منطق فازی (مطالعه موردی: شهرستان کرمانشاه). فصلنامه جغرافیای طبیعی. سال ۹. شماره 43. صص ۶۲-۴۳.https://www.sid.ir/paper/501033/fa
قائدرحمتی، صفر؛ خادم­الحسینی، احمد؛ سیاوشی، طاهره؛ ۱۳۹۲. تحلیل میزان ریسک پذیری سکونتگاه­های شهری استان لرستان از خطر زلزله. جغرافیا و آمایش شهری _ منطقه­ای. سال ۹. شماره ۳. صص ۱۴-1.https://doi.org/10.22111/GAIJ.2014.1385
کاویانی­راد، مراد؛ ۱۳۸۹. تحلیل فضایی مخاطرات محیطی و بحران­های بوم­شناسی در ایران. فصلنامه مطالعات راهبردی. سال ۱۳. شماره ۲. صص ۵۷-۳۳.https://www.sid.ir/paper/92789/fa
کرمی، محمدرضا؛ امیریان، سهراب؛ 1397. پهنه­‏بندی آسیب‏­پذیری شهری ناشی از زلزله با استفاده از مدلFuzzy-AHP  (مطالعه موردی: شهر تبریز). فصلنامه برنامه­ریزی توسعه کالبدی. دوره 5. شماره 2. صص 124-110.https://ensani.ir/fa/article/470321
گنجائیان، حمید؛ 1399. مخاطرات ژئومورفولوژیک مناطق شهری،‌ روش­های مطالعه و راهکارهای کنترل آن. انتشارات انتخاب. ۱۴۴ صفحه.https://www.gisoom.com/book/11628118
محمودزاده، حسن؛ موسی­زاده، عهدیه؛ 1399. ارزیابی مکان­گزینی مسیرهای مترو کلان­شهر تبریز نسبت به مخاطرات طبیعی با تاکید بر سیلاب و زلزله. مجله مخاطرات محیطی. دوره 9. شماره 26. صص 110-91.https://doi.org/ 10.22111/JNEH.2020.32430.1587
 
Bednarik, M., Magulova, B., Matys, M., Marschalko, M., 2010. Landslide SusceptibilityAssessment of the Kralˇovany–Liptovsky´ Mikulaš Railway Case Study, Physics and Chemistry of the Earth, V 35, pp: 162-171.
Bourenane, H., Bouhadad, Y., Guettouche, M.S., 2019. Flood hazard mapping in urban area using the hydrogeomorphological approach: case study of the Boumerzoug and Rhumel alluvial plains (Constantine city, NE Algeria), Journal of African Earth Sciences, V 160.https://doi.org/10.1016/j.jafrearsci.2019.103602
Bronfman, N. C., Cisternas, P. C., Repetto, P .B. Castañeda, J. V., 2019. Natural disaster preparedness in a multi-hazard environment: Characterizing the sociodemographic profile of those better (worse) prepared, PLoS One, V 14 (4).
Dintwa, K. F., Letamo, G., Navaneetham, K., 2019. Quantifying social vulnerability to natural hazards in Botswana: An application of cutter model. International Journal of Disaster Risk Reduction. V 37. https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2019.101189
Duszyński, F., Jancewicz, K., Kasprzak, m., Piotr, M., 2017. The role of landslides in downslope transport of caprock-derived boulders in sedimentary tablelands, Stołowe Mts, SW Poland, Geomorphology, V 295, pp: 84–101.https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2017.06.016
Mia, M. T., Sultana, N., Paul, A., 2016. Studies on the Causes, Impacts and Mitigation Strategies of Landslide in Chittagong city, Bangladesh. J. Environ. Sci. V 8 (2), pp: 1-5. https://doi.org/10.3329/jesnr.v8i2.26854
Pelling, M., 2003. The Vulnerability of Cities: Natural Disasters and Social Resilience, Earthscan Publications Ltd, London.https://doi.org/10.3329/jesnr.v8i2.26854
Qiang, Y., Nina, S.N., Lam, H. C., Lei, Z., 2017. Changes in Exposure to Flood Hazards in the United States, Annals of the American Association of Geographers, V 107. https://doi.org/10.1080/24694452.2017.1320214
Soriano, D. G., Roman, A. Q., Orozco, J. J. Z., 2020. Geomorphological hazards susceptibility in high-density urban areas: A case study of Mexico City, Journal of South American Earth Sciences, and V 102.https://doi.org/10.1016/j.jsames.2020.102667
Tang, A & Wen, A., 2009. An Intelligent Simulation System for Earthquake Disaster Assessment, Computers & Geosciences, V 35, pp: 871– 879 .
 
CAPTCHA Image