موضوعات = مخاطرات محیط ‌های روستایی
عوامل مؤثر بر رفتار سازگاری کشاورزان استان کرمانشاه تحت شرایط کم‌آبی: نقش ادراک خطر و خودکارآمدی در نظریه رفتار برنامه‌ریزی شده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 خرداد 1402

10.22067/geoeh.2023.81661.1347

یوسف آزادی؛ جعفر یعقوبی؛ حیدر قلی زاده؛ سعید غلامرضایی؛ فاطمه رحیمی فیض آباد


بررسی تغییرات فصلی و تاثیر عملیات اصلاح مرتع بر میزان تصاعد دی اکسید کربن (مطالعه موردی: مراتع سردشت کوهستانی بخش زیدون شهرستان بهبهان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1402

10.22067/geoeh.2023.84546.1415

سارا فرازمند؛ زهرا خرادمهر؛ ُصاحب خورده بین


نقش سرمایه اجتماعی در بهبود تاب آوری خانوارهای روستایی در مقابل خشکسالی (مطالعه موردی: شهرستان مشهد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1403

10.22067/geoeh.2024.86899.1466

مهری جهانسوزی؛ حسین فراهانی؛ جمشید عینالی؛ بهروز محمدی یگانه


شناسایی و سنجش اهمیت شاخص های سیاست گذاری فضایی مدیریت ریسک سیلاب روستایی

دوره 13، شماره 1، فروردین 1403

10.22067/geoeh.2022.76633.1222

سید محمد موسوی پارسایی؛ مرتضی توکلی؛ مهدی پورطاهری