راهنمای نویسندگان

راهنمای تدوین و نحوه ارسال مقاله برای چاپ درفصلنامه علمی ـ پژوهشی جغرافیا و مخاطرات محیطی

 

نویسندگان مقالات باید این دو فرم را دریافت نموده و پس از تکمیل در زمان ارسال مقاله در سامانه مجله بارگذاری نمایند .

فرم تعهدات نویسندگان مقاله

فرم تعارض منافع

 

1-مجله جغرافیا و مخاطرات محیطی به دلیل تخصصی بودن فقط در موضوعات مرتبط با مخاطرات محیطی (طبیعی و انسانی) پذیرای مقالات می باشد.

2-مقاله باید حاصل کار پژوهشی نویسنده (یا نویسندگان) باشد، قبلاً در نشریه دیگری اعم از داخلی و خارجی و یا مجموعه مقالات همایش‌ها به چاپ نرسیده باشد و همچنین به طور همزمان برای مجله دیگری ارسال نشده باشد.

تبصره: مقاله‌های ارایه شده در همایش‌ها و مجامع علمی مشروط به اینکه با تغییرات قابل توجه و افزودن مطالب جدید همراه باشد، قابل بررسی خواهد بود.

3- مقاله‌های مروری که پیشرفت‌های جدید در موضوعات مجله را در بر می‌گیرد، از نویسندگان مجرب و دارای مقالات پژوهشی در زمینه مورد نظر پذیرفته می‌شود.

4- ساختار مقاله باید مشتمل بر عنوان، اسامی نویسنده (یا نویسندگان) چکیده فارسی، واژگان کلیدی، مقدمه، مواد و روش‌ها ( شامل زیر بخش‌های: منطقه مورد مطالعه، مطالعات میدانی، آنالیزهای آزمایشگاهی و روش‌های استفاده شده)، نتایج و بحث، نتیجه گیری، قدردانی و تشکر، فهرست منابع و ضمائم و چکیده مبسوط انگلیسی باشد.

نکته: لطفا دقت شود که همه بخش‌ها و زیر بخش‌ها به استثنای تیترهای "چکیده، قدردانی و منابع" شماره‌گذاری شوند. همچنین زیر بخش‌های مربوط به "مواد و روش‌ها" بر حسب ماهیت کار قابل تغییر است.  شماره گذاری تیترها و زیرتیترها به این شکل باشد:

1- مقدمه

2- مواد و روش ها

2-1- منطقه مورد مطالعه

2-2- روش انجام پژوهش و..... سایر زیرتیترهای مشابه برای این بخش

3- نتایج و بحث و......سایر زیرتیترهای مشابه برای این بخش

4-نتیجه گیری

5- چکیده انگلیسی باید ترجمه دقیق چکیده فارسی مقاله باشد. واژگان کلیدی انگلیسی هم باید دقیقا برگردان، واژگان فارسی باشند.

7- حجم مقاله شامل تمام اجزاء آن با رعایت استانداردهای حروفچینی مجله باید حداکثر 18 صفحه باشد. مقالات با حجم بیش از 18 صفحه قابل بررسی نخواهد بود.

8- حروفچینی مقاله باید در برنامه 2007 Word و بالاتر بر روی کاغذ4A با فواصل 3.5 سانتی‌متر از بالا،‌ 3.5 سانتی‌متر از پایین،‌ 3 سانتی‌متر از چپ و 3 سانتی‌متر از راست صورت گیرد. Header 2.75:  و Footer 3: عنوان مقاله با قلم 13 پررنگ .B Lotus  اسم، فامیل- مرتبه علمی با قلم 11 پررنگ B Lotus.، نویسنده مسؤول،‌ شماره تلفن و ایمیل نویسنده به صورت پاورقی و با قلم 11 Lotus B باشد. چکیده 12 پررنگ B Lotus، متن چکیده 12.B Lotus (چکیده و متن آن با فواصل 2سانتی‌متر از سمت چپ و 2 سانتی‌متر از سمت راست از متن اصلی باشد). تیترهای اصلی متن 12پررنگ B Lotus با فاصله12 pt از پاراگراف قبل و 8 pt از پاراگراف بعد. کل متن با 13 B Lotus .

9- شماره و عنوان جداول در بالا و با قلم 12 پررنگ B Lotus نوشته شود.

10- تمام نقشه‌‌ها، نمودارها، شکل‌ها و عکس‌ها به طور یکنواخت با عنوان شکل شماره گذاری و شماره و عنوان اشکال در زیر آن با قلم 12 پررنگ B Lotus، درج گردد. . طبق فرمت زیر: شکل 1- یا جدول 1-

11- شیوه ارجاع انواع منابع در انتهای مقاله باید بر اساس حروف الفبا و بصورت زیر باشد. در ابتدا منابع فارسی (12B Lotus) و در ادامه منابع انگلیسی(11Times New Roman) ذکر شوند:

شیوه منبع نویسی مقالات انگلیسی.

Johnson RM, Warburton J. 2002. Flooding and geomorphic impacts in a mountain torrent: Raise Beck, central Lake District, England. Earth Surface Processes and Landforms 27: 945-969. .

کتب انگلیسی: .

Bull WB.1991. Geomorphic Responses to Climate Change. University Press, Oxford. .

Amoroso GG, Fassina V. 1983. Stone Decay and Conservation: Atmospheric Pollution, Cleaning, Consolidation and Protection. Elsevier Science Publishers: Amsterdam.

مقالات فارسی:

حجازی زاده، زهرا. (1376). نقش پرفشار جنب حاره در تغییر فصل ایران. چاپ در مجموعه مقالات کنگره جغرافیدان ایران. تبریز، صص 185- 174.

بحری، معصومه؛ دستورانی، محمدتقی. (1396). ارزیابی اثرات تغییراقلیم و تغییرکاربری اراضی بر پاسخ هیدرولوژیک حوزه آبخیز اسکندری. جغرافیا و مخاطرات محیطی، شماره 22، 37-57.

کتب فارسی: مخدوم، مجید. (1381). شالوده آمایش سرزمین. انتشارات دانشگاه تهران.

تبصره1: در صورتی که صاحب اثر شخصیت حقوقی یعنی سازمان یا نهاد دولتی باشد به جای نام خانوادگی و نام نویسنده عنوان سازمان و یا نهاد مربوطه ذکر می‌شود.

تبصره 2: در صورت استفاده از پایان‌نامه و رساله‌های تحصیلات تکمیلی، ذکر نام استاد راهنما، عنوان رشته و نام دانشگاه الزامی است.

- نحوه ارجاع داخل متن بر اساس نام نویسنده و سال انتشار طبق نمونه‌های زیر با قلم 12 B Lotus برای مقالات فارسی و قلم 11Times New Roman برای مقالات انگلیسی:

(محمودی، 1368)، (بحری و دستورانی، 1396)، (محمودی و همکاران، 1368) .

توجه: مقالات انگلیسی باید در متن، به فارسی ارجاع داده شوند و اسامی انگلیسی آنها، در همان صفحه زیرنویس گردد. برای مثال: ارجاع داخل متن: (راوی و همکاران، 2018). زیرنویس همین منبع انگلیسی بصورت: Ravi et al.

نکته: از ذکر شماره صفحه در ارجاع دهی داخل متن خودداری شود.

13- مقاله در دو قالب، یک فایل Word و یک فایل Pdf آماده و از طریق سامانه مجلهhttp://geoeh.um.ac.ir:  ارسال گردد.

14- مسؤولیت صحت مطالب مقاله از نظر حقوقی به عهده نویسنده یا نویسندگان خواهد بود.

15- مجله حق رد یا قبول و نیز ویراستاری مقالات را برای خود محفوظ داشته و مقالات دریافتی عودت داده نخواهد شد.

16- چنانچه در تهیه و تدوین مقاله نویسندگان از حمایت های مالی و معنوی سازمان ها برخوردار بوده اند مکلف هستند در بخش انتهای مقاله با عنوان قدردانی از حامی مقاله به تقدیر و تشکر از این سازمان ها بپردازند.

17- مقاله‌های عودت شده  به نویسنده جهت انجام اصلاحات در صورت عدم دریافت پاسخ در تاریخ تعیین شده، به منزله انصراف از چاپ تلقی می‌گردد.