نحوه پیوستن داوران به صفحه publons نشریه علمی جغرافیا و مخاطرات محیطی

از داوران محترم مجله جغرافیا و مخاطرات محیطی  که عضو publons هستند تقاضا می‌شود با ورود به صفحه نشریه که لینک آن در ادامه آمده است گزینه ENDORSE THIS JOURNAL در انتهای صفحه را انتخاب کنند تا اسمشان به لیست داوران نشریه اضافه شود. داوران محترم همچنین با ارجاع ایمیل تشکر از داوری که از سامانه مجله برایشان ارسال شده است به آدرس reviews@publons.com  می توانند نسبت به ثبت داوری های خود در publons  اقدام کنند

https://publons.com/journal/1002843/journal-of-geography-and-environmental-hazards/