داوران سال 1399

ردیف  نام نام خانوادگی  سازمان  publons Page Researcher_Id Scopus Author ID ORCiD
1 پاکزاد آزادخانی دانشگاه باختر ایلام 0 0 0 0000-0002-0448-4714
2 یوسف آزادی دانشگاه زنجان 0 0 57210288963 0000-0003-4816-3602
3 ابوالفضل آزادی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان https://publons.com/researcher/1558333/abolfazl-azadi/ Y-7649-2019 0 0000-0002-8925-9187
4 عبدالمجید احمدی دانشگاه بزرگمهر قائنات 0 0 0 0
5 عاطفه احمدی دهرشید دانشگاه خوارزمی تهران 0 0 0 0
6 مرضیه اسمعیل پور دانشگاه مراغه 0 0 0 0
7 علی امیری دانشگاه لرستان https://publons.com/researcher/3056423/ali-amiri/ V-3668-2019 0 0000-0002-5615-0855
8 لیلا امینی سازمان هواشناسی        
9 علیرضا انتظاری دانشگاه حکیم سبزواری     57190220398  
10 نسیم ایزدی دانشگاه بوعلی سینا همدان https://publons.com/researcher/3173001/nasim-izadi/   57204817194 0000-0001-7596-489X
11 مریم ایلانلو دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر 0 0 0 0
12 ام البنین بذرافشان دانشگاه هرمزگان        
13 شهرام بهرامی دانشگاه حکیم سبزواری  0 0 55121497100 0000-0003-1336-5204
14 خدیجه بوزرجمهری دانشگاه فردوسی مشهد 0 0 0 0000-0001-6027-1898
15 مریم بیاتی خطیبی دانشگاه تبریز 0 0 0 0
16 فرشاد پژوه خوارزمی تهران 0 0 0 0
17 آزاده توکلی دانشگاه زنجان        
18 محسن جان پرور دانشگاه فردوسی مشهد https://publons.com/researcher/4141013/mohsen-janparvar/ 0 56500710200 0000-0002-3126-5840
19 مجید جاوری دانشگاه پیام نور https://publons.com/researcher/4141013/mohsen-janparvar/ 0 56500710200 0000-0002-3126-5840
20 علی اکبر جمالی دانشگاه تربیت مدرس و علوم و تحقیقات تهران https://publons.com/researcher/2899009/ali-akbar-jamali/ M-7875-2019 36630557000 0000-0002-1537-2427
21 تورج جمشیدی خزلی پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو 0 0 0 0000-0002-4301-1741
22 مهدی جهانی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد 0 0 56435889300 0000-0002-5199-5592
23 مهدی جوانشیری دانشگاه فردوسی مشهد 0 0 56548986400 0
24 مهدی چراغی دانشگاه زنجان 0 0 0 0
25 جواد چزگی دانشگاه بیرجند https://publons.com/researcher/4274435/javad-chezgi/ 0 56145222000 0000-0002-8775-271X
26 بهرام چوبین مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی استان آذربایجان غربی        
27 دکتر حسن حاجی حسینلو دانشگاه آزاد اسلامی، خوی       0000-0002-5596-8276
28 میلاد حسنعلی زاده دانشگاه زنجان        
29 علیرضا حسنی دانشگاه بجنورد        
30 محمد مهدی حسین زاده دانشگاه شهید بهشتی        
31 سید محمد حسینی دانشگاه سید جمال الدین اسدابادی- همدان        
32 صابر حیدری دانشگاه تبریز https://publons.com/researcher/3303689/saber-heidari/ AAI-2240-2019 56192493500 0000-0001-9396-202X
33 شهریار خالدی دانشگاه شهید بهشتی        
34 سمیه خالقی دانشگاه شهید بهشتی https://publons.com/researcher/1470349/somaiyeh-khaleghi/ C-3121-2018 56538160900 0000-0001-5646-243X
35 منصور خیری زاده دانشگاه تبریز        
36 سولماز دشتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز     57200573719 0000-0001-6002-7174
37 رضا دوستان دانشگاه فردوسی مشهد https://publons.com/researcher/4315787/reza-doostan/ AAI-5240-2021 57204211773 0000-0003-1436-7295
38 محمد دیده بان دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول 0 0 0 0000-0001-7856-4787
39 بهزاد رایگانی دانشکده محیط زیست https://publons.com/researcher/2748503/behzad-rayegani/ C-1654-2012 42462176200 0000-0002-6169-0602
40 حمید رحیمی دانشگاه رازی کرمانشاه        
41 پرویز رضائی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد رودبار https://publons.com/researcher/3101598/parviz-rezaei/     0000-0002-0152-3896
42 محسن رضائی عارفی دانشگاه حکیم سبزواری        
43 سمیه رفعتی دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی     57188843136 0000-0003-3429-6877
44 عباس رنجبر سعادت آبادی پژوهشکده هواشناسی        
45 محمد رحیم رهنما دانشگاه فردوسی مشهد https://publons.com/researcher/1495492/mohammad-rahim-rahnama/ AAA-7776-2020 53878305100 0000-0002-4851-6327
46 احمدعلی زارع مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی استان یزد        
47 محمد زارع دانشگاه تهران  0 0 0 0
48 محسن زارع احمدآباد  دانشگاه تهران واحد بین الملل ارس        
49 بتول زینالی دانشگاه محقق اردبیلی 0 0 57190300525 0000-0003-4244-4008
50 غلامرضا سبزقبایی دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان        
51 سمیه سلطانی گردفرامرزی دانشگاه اردکان 0 0 0 0
52 حمید شایان داشگاه فردوسی مشهد 0 0 57215875627 0
53 شعبان شتایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان https://publons.com/researcher/1816180/shaban-shataee/ X-5849-2018 16643971800 0000-0002-3868-8475
54 علی شمس الدینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت 0 0 56806817400 0000-0001-9757-4331
55 طاهره صادقلو داشگاه فردوسی مشهد 0 0 57201397096 0000-0001-5046-5891
56 سعید صالحیان دانشگاه شهید بهشتی تهران 0 0 0 0
57 بهمن صحنه دانشگاه گلستان 0 0 0 0000-0001-9421-8243
58 فاطمه طباطبائی یزدی دانشگاه فردوسی مشهد https://publons.com/researcher/2898477/fatemeh-tabatabaei-yazdi/ M-7735-2019 55911124000 0000-0002-5264-5893
59 حسین طهماسبی مقدم دانشگاه زنجان https://publons.com/researcher/3954043/hossein-tahmasebi-moghaddam/ 0 0 0000-0002-7753-5762
60 پوریا عطائی دانشگاه تربیت مدرس https://publons.com/researcher/2983379/pouria-ataei/ R-6868-2019 56073206100 0000-0002-5174-3272
61 امیر حسین علی بیگی دانشگاه رازی کرمانشاه        
62 محمد غفوری دانشگاه فردوسی مشهد https://publons.com/researcher/2117981/mohammad-ghafoori/ G-7816-2017 36901782900 0000-0002-3650-9680
63 منصور غنیان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان https://publons.com/researcher/1833877/mansour-ghanian/ V-1072-2018 56202290700 0000-0002-8428-1107
64 ابراهیم فتاحی دانشگاه تهران  https://publons.com/researcher/3648223/ebrahim-fataei/ AAO-5485-2020 0 0
65 علی فتح‌زاده دانشگاه اردکان 0 0 56971418100 0000-0001-6869-8204
66 منوچهر فرج زاده اصل دانشگاه تربیت مدرس https://publons.com/researcher/3161241/manuchehr-farajzadeh/ AAC-2071-2019 6603835241 0000-0002-4916-9304
67 عبدالله فرجی دانشگاه زنجان 0 0 0 0
68 زهرا قصابی پژوهشگاه هواشناسی 0 0 0 0
69 جمیله قلی پور  دانشگاه فردوسی مشهد 0 0 0 0
70 لادن کاظمی راد پژوهشکده محیط زیست جهاددانشگاهی 0 0 0 0
71 ندا محسنی دانشگاه فردوسی مشهد https://publons.com/researcher/2962434/neda-mohseni/ Q-4258-2019 57193677515 0000-0003-0691-9408
72 حمید مسلمی دانشگاه هرمزگان        
73 رئوف مصطفی زاده دانشگاه محقق اردبیلی https://publons.com/researcher/521913/raoof-mostafazadeh/ E-5783-2015 36638088000 0000-0002-0401-0260
74 عادل مفتخرزاده دانشگاه تبریز 0 0 57193224216 0000-0002-9912-4833
75 مهران مقصودی دانشگاه تهران 0 0 0 0
76 کورش مومنی دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول https://publons.com/researcher/3704443/kourosh-momeni/   0 0000-0002-6978-3571
77 مهدی نادی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری         
78 اسماعیل نجفی  دانشگاه دامغان https://publons.com/researcher/3549820/esmaeil-najafi/   56235644100 0000-0002-8960-1376
79 محمد سعید نجفی دانشگاه تبریز https://publons.com/researcher/1445693/saeed-najafi/ N-2116-2019 55846367600 0000-0002-2519-437X
80 سعید نگهبان دانشگاه شیراز https://publons.com/researcher/1823376/saeed-negahban/ W-5690-2018 55933495600 0000-0003-0701-5638
81 رضا هاشمی معصوم آباد دانشگاه محقق اردبیلی 0 0 0 0000-0003-4007-3389
82 فریبا همتی دانشگاه تبریز 0 0 0 0000-0003-4023-8614
83 میثم ودیعتی  دانشگاه خوارزمی        
84 مجتبی یمانی دانشگاه تهران 0 0 45961677700 0000-0002-2042-7365
85 محمدرضا یوسفی روشن دانشگاه فرهنگیان تهران  0 0 0 0000-0002-9612-3659