شناسایی و سنجش اهمیت شاخص های سیاست گذاری فضایی مدیریت ریسک سیلاب روستایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

2 عضو هیات علمی گروه جغرافیا دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

نوع هدف پژوهش که مقوله اهمیت شاخص‌ها در سیاست‌گذاری فضایی می‌باشد جامعه آماری پژوهش را متخصصین امر اعم از اعضا هیات‌علمی متخصص در این راستا فارغ‌التحصیلان و دانشجویان دکتری با عنوان رساله مرتبط و مسئولین امر می‌باشند به همین منظور تعداد 70 نمونه انتخاب شده است. پرسشنامه مرتبط از منظر آنها دارای سطح روایی مطلوب و میزان پایایی با مقدار ضریب آلفای کرون‌باخ 97/0 می‌باشد که سطح بسیار مطلوبی را نشان می‌دهد با توجه به نوع شاخص‌ها و تعداد نمونه سعی بر آن گردید تا از طریق آزمون‌های آماری آنوا و و جهت تکمیل عملکرد آن از آزمون آماری تعقیبی دانکن استفاده شده است که نتایج این بررسی حاکی از آن است که شاخص محیط زیستی کمترین میزان اهمیت را با مقدار 9484/2 در طیف یک به همراه شاخص اقتصادی با مقدار 1056/3 قرار گرفته است ولی شاخص اقتصادی بخاطر نزدیکی با شاخص‌های اجتماعی – فرهنگی با مقدار 2381/3 و مدیریتی – نهادی با مقدار 3105/3 هم سایه در طیف دو شده‌اند و این دو شاخص (اجتماعی – فرهنگی و مدیریتی – نهادی) بخاطر نزدیکی به میزان اهمیت شاخص کالبدی (کاربری اراضی) در طیف سوم هم قرار گرفته‌اند و تنها شاخصی که بصورت مجزا در یک طیف و گروه قرار گرفته است شاخص کالبدی (کاربری اراضی) می‌باشد که تنها با مقدار 4186/3 در گروه سوم قرار گرفته است و بیشترین زیر مجموعه برای آلفا را به خود اختصاص داده است که این امر نشان از اهمیت بیشتر این شاخص بر روی سیاست‌گذاری فضایی مدیریت ریسک سیلاب روستاها بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


CAPTCHA Image