نویسنده = علی رضا شکیبا
تحلیل سینوپتیک اثر کم‎فشارهای بریده در بارش سنگین ایران

دوره 12، شماره 4، بهمن 1402، صفحه 205-232

10.22067/geoeh.2023.79894.1314

شهرام لطفی قرانچای؛ طیبه اکبری ازیرانی؛ علی رضا شکیبا؛ فاطمه ربانی؛ آمنه دشت بزرگی


شبیه‌سازی شاخص های حدی دمای استان خوزستان بر اساس سناریوهای RCP

دوره 4، شماره 4، بهمن 1394، صفحه 105-124

10.22067/geo.v4i4.47304

آمنه دشت بزرگی؛ بهلول علجانی؛ زین العابدین جعفرپور؛ علی رضا شکیبا