کلیدواژه‌ها = اثرات محلی ساختگاه
تعیین فرکانس طبیعی خاک شهر بهبهان با استفاده از تحلیل داده‌های میکروترمور

دوره 12، شماره 4، بهمن 1402، صفحه 233-251

10.22067/geoeh.2023.80563.1326

ساسان معتقد؛ امین نخلیان؛ لطف الله عمادعلی؛ نصرالله افتخاری؛ حشمت الله محمودیان