کلیدواژه‌ها = فلزات سنگین
بررسی تأثیرات فلزات سنگین و پارامترهای محیطی بر تنوع زیستی خاک (دم‌فنریان؛ Hexapoda: Collembola)

دوره 12، شماره 2، تیر 1402، صفحه 187-205

10.22067/geoeh.2023.79797.1308

انسیه صابری پور؛ فاطمه طباطبائی یزدی؛ مرتضی کهراریان


پهنه بندی آلودگی هوای تهران به فلزات سنگین با استفاده از برگ های گونۀ توت

دوره 2، شماره 3، آذر 1392

10.22067/geo.v0i0.22460

مریم ملاشاهی؛ حبیب علیمحمدیان؛ سید محسن حسینی؛ وحید فیضی؛ علیرضا ریاحی بختیاری