نویسنده = امیرحسین مشکوتی
بررسی توزیع زمانی- مکانی و امکان پیش‌بینی جست‌باد در ایران

دوره 12، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 209-228

10.22067/geoeh.2022.74312.1148

محمد حسام محمدی؛ امیرحسین مشکوتی؛ سرمد قادر؛ مجید آزادی


مطالعه تاثیرات هواویزها بر خردفیزیک ابرها در شهر تهران

دوره 5، شماره 3، مهر 1395، صفحه 79-93

10.22067/geo.v5i3.44337

دینا عبدمنافی؛ امیرحسین مشکوتی؛ سهراب حجام؛ مجید وظیفه دوست