نویسنده = فریبا کرمی
بررسی حداکثر دبی مقادیر رواناب حوضه هیدروژئومورفیک شیراز با استفاده از مدل توزیع گمبل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مرداد 1401

10.22067/geoeh.2022.77273.1245

شهرام روستایی؛ حسن افتخار؛ فریبا کرمی؛ سعید نگهبان


شبیه سازی و پیش بینی برخی متغییرهای اقلیمی توسط مدل چندگانه خطی SDSM و سناریوهای RCP در حوضه آبخیز حاجیلر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 شهریور 1401

10.22067/geoeh.2022.75404.1206

سیداسدالله حجازی؛ محمدحسین رضائی مقدم؛ فریبا کرمی؛ جمشید یاراحمدی؛ علی بی غم


ارزیابی کارایی الگوریتم ماشین بردار پشتیبان در پهنه بندی حساسیت زمین لغزش حوضه آبریز اهرچای

دوره 8، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 1-17

10.22067/geo.v8i4.83263

فریبا کرمی؛ مریم بیاتی خطیبی؛ منصور خیری زاده؛ ابوالفضل مختاری اصل