نویسنده = مجتبی یمانی
ارزیابی خطر لرزه ای منطقه بدخشان(شمال شرق افغانستان)

دوره 13، شماره 1، فروردین 1403

10.22067/geoeh.2023.79118.1287

خدیجه محمدی؛ ابراهیم مقیمی؛ مهدی زارع؛ مجتبی یمانی؛ مسعود مجرب


ارزیابی مخاطرات محیطی و مورفوژنز فعال در جاده کرج - چالوس (تا تونل کندوان)

دوره 6، شماره 2، تیر 1396، صفحه 1-16

10.22067/geo.v6i1.46291

سیاوش شایان؛ عبادالله قلیچی؛ مجتبی یمانی


نقش مورفودینامیک دیرینه رودخانه‌ کرخه در تجلی ساختار فضایی دشت آزادگان

دوره 2، شماره 4، بهمن 1392، صفحه 19-32

10.22067/geo.v0i0.22212

فاضل ایران منش؛ مهران مقصودی؛ ابراهیم مقیمی؛ مجتبی یمانی؛ امیرحسین چرخابی