تعیین پهنه‌های سیل‌گیر با استفاده از مدل HEC-RAS (مطالعه موردی: بالادست سد طالقان از پل گلینک تا پل وشته)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

رودخانه طالقان در گذشته با سیلاب‌های متعددی مواجه بوده که همواره خسارات فراوانی را در پی داشته است؛ از این رو بررسی نواحی مستعد وقوع سیلاب و تهیه نقشه پهنه‌های سیل‌گیر در این منطقه ضرورت دارد. در این تحقیق، سطوح سیل‌گیر در دوره بازگشت‌های 2 تا 200 ساله در بازه‌ای به طول 5/6 کیلومتر از بستر رودخانه طالقان رود با استفاده از مدل HEC-RAS و الحاقیهHEC-geo-RAS تعیین‌گردیده‌ است. به این منظور از نقشه‌های رقومی1:400، آمار دبی ایستگاه طالقان رود، اطلاعات مربوط به ویژگی پل‌های منطقه، ویژگی‌های مورفولوژی بستر و مقاطع عرضی که طی عملیات میدانی جمع‌آوری گردیده، استفاده شده است. در نهایت داده‌‌ها به نرم افزارHEC-RAS وارد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. پس از تعیین حدود سیل‌گیری در دوره بازگشت‌های گوناگون در هر مقطع عرضی، نتایج به محیط ArcGIS وارد و از این طریق خروجی نقشه‌های پهنه‌بندی سیلاب به دست آمده است. نتایج نشان می‌دهد که از کل مساحت در قلمرو سیل 200 ساله حدود 16/88 درصد مستعد سیلگیری توسط سیل‌های با دوره برگشت 25 سال و کمتر از آن است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Abghari, H. 2004. Flood hazard zonation by using mathematical models and GIS. MSc Thesis, Tehran University.
Barkhordar, M., Chavoshiyan, A. 2000. Flood Zoning, Workshop of Rivers Flood Control. Hydraulic Association.
Goush, S. N., Translated by Qodsiyan, M. 1998. Flood Control and Drainage Engineering. Center for scientific publishing of Tarbiat Modares University.
Gharib, M., Mosaedi, A., Najafi Nejad, A., Yakhkeshi, E. 2007. Zonation and risk assessment of flood damage (case study: Qarachay River suburban of Ramiyan). Journal of Faculty of Natural Resources, Volume 60, No 3, pp 785 to 797.
Ghaffari, G., Amini A. 2010. The management of floodplains using geographic information system (GIS) (Case study: Qezel Ozan River), Journal of geographical space, year 10, No. 32, pp. 117 to 134.
Geological Survey of Iran. 1959. 1:100,000 geological map of Shokran.
Haji Gholizadeh, M. 2004. The Role of human intervention on floods Behavior in a part of Kan inTehran zone. MSc thesis Watershed Engineering, Tarbiat Modarres University.
Hekmatifar, H., Nazariha, M., Givehchy, S. 2009. The assessment of Agriculture Damages due to flood by using modeling in ARC View & HEC- RAS. Journal of Environmental Science and Technology, Volume XI, No 4.
Hill, M. 2001. ”Flood Plain Delineation Using the HEC-geo-RAS Extension for Arc View” Brigham Young University, CeEn 514.
Heydari, A., Emami, K., Sadat Miri, M. H., Taqi Khan, S., Moradi Fallah, S, Barkhordar, , M. 2005. Flood forecasting and warning. Iranian National Committee on Irrigation and Drainage.
Jebeli Fard,S.,Omidvar, A., Najafi jilani, A. 1999. The Analizing of River System by HEC-RAS Model. Jahade Daneshgahi Amir Kabir Publications, third edition.
Jalali Rad, R. 2002. Flooding zones in the Urban basin of Tehran by using GIS. MSc thesis Watershed Engineering, Tarbiat Modarres University.
Khosravi, M. 2008. flood forecasting using artificial neural network and empirical equations (case study: Taleghan River). MSc Thesis, Tehran University.
Knebl, M.R., Yang, Z.L., Hutchison, K., Maidment, D.R. 2005. Regional Scale Flood Modelling using (NEXRAD). Rainfall.GIS, and HEC-HMS/RAS:A Case study for the San Antonio River Basin Summer 2002 storm Event, Journal of Environment Management,75:325-336.
Khalil Zadeh, M., Fosaedi, A., Najafi Nejad, A. 2005. Flood hazard zonation of part of the Ziyarat river in the Urban basin of Gorgan, Agricultural Sciences and Natural Resources, Year XII, Issue IV.
Ministry of Energy, Water Affairs and ABFA. 2011. Manual hydraulic roughness coefficients rivers. Publication No. 331, pp 79.
Napradean, I and Chira, R. 2006. The hydrological modeling of the Usturoi Valley - Using two modeling programs - WetSpa And HecRas. CARPATHIAN JOURNAL OF EARTH AND ENVIRONMENTAL SCIENCES.v.issn (1842-4090.53-62).
Qomi Oili, F., Sadeghiyan, M. S., Javeed, A. H., Mir Bagheri, S. A. 2010. Zoning of flood simulation model using HEC-RAS (Case study: Karun river in between Ahvaz Bande Ghir). Quarterly of Science and Techniques in Natural Resources, Fifth Years, No. 1, pp. 105 to 115
Rezaee Moghadam, M. H., Ismail, R. 2005. Geomorphological effects of flooding in the Reiskola basin: Northern Alborz. Journal of Agricultural Science, Volume 9, No 4.
Shabanlu, S., Sedghi, H., Saghafiyan, B., Mousavi Jahromi, H. 2008. Zoning of flood in river network of Golestan province using GIS. Journal of Iranian Water Research, Year II, No. III, pp. 11 to 22.
Sadeghi, S. H., Jalali Rad. R., Alimohammadi Sarab. A. 1382. Flood Zoning Using HEC-RAS software and Geographic Information System (Case Study: Tehran Darabad urban watershed). Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources of the Caspian, first year, second edition. Pp. 34 to 47.
Tate, E.C., Olivera, F., Madement, D. 1999. Floodplain Mapping Using HEC-RAS and ARC View GIS. Center for Research (CRWR).Report, N0.pp-1.
CAPTCHA Image