دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، فروردین 1391 
نابهنجاری‌های همدیدی منجر به یخبندان‌های فراگیر ایران

صفحه 17-34

10.22067/geo.v1i1.16520

پیمان محمودی؛ محمود خسروی؛ سید ابوالفضل مسعودیان؛ بهلول علیجانی