دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، آذر 1391 

مقاله پژوهشی

تعیین مناطق هم خشکسالی استان گیلان با استفاده از شاخص ناهنجاری بارش

صفحه 1-20

10.22067/geo.v1i3.13231

محمود خسروی؛ اکبر زهرایی؛ حسین حیدری؛ سارا بنی نعیمه


مقاله پژوهشی

تحلیل همدیدی وقوع امواج سرمایی در شمال شرق ایران

صفحه 107-124

10.22067/geo.v1i3.17466

سلیمان صادقی؛ سیدرضا حسین زاده؛ رضا دوستان؛ زهرا آهنگرزاده