بازسازی تغییرات دمای حداکثر استان کرمانشاه با استفاده از حلقه های درختی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

مطالعه تغییرات اقلیمی نیاز به داده های اقلیمی صحیح و طولانی مدت دارد. در این تحقیق جهت بازسازی تغییرات دمای حداکثر استان کرمانشاه، با استفاده از یک مته رویش سنج از تعداد 10 درخت کهنسال بلوط مازودار (Quercus Infectoria) در رویشگاه فریادرس تعداد 19 نمونه برداشت شد. کار اندازه گیری حلقه های سالیانه توسط دستگاه اندازه گیری LINTAB5 و با دقت 01/0 میلی متر صورت گرفت. تطابق زمانی و همبستگی بین منحنی های رویشی توسط نرم افزار تخصصی TSAP به انجام رسید. جهت حذف اثرات غیر اقلیمی از منحنی های رویشی، سری زمانی حلقه های رویشی با استفاده از برنامه ARSTAN استاندارد سازی شدند. گاهشناسی باقیمانده (RES) محاسبه شده با دمای حداکثر ماهانه ایستگاه هواشناسی کرمانشاه طی دوره 2010-1951، واسنجی شد. بر اساس روابط و همبستگی های بین گاهشناسی به دست آمده و داده های اقلیمی موجود در دوره آماری مشترک، با استفاده از روش رگرسیون خطی کار بازسازی دمای حداکثر برای مطمئن ترین بخش از گاهشناسی به انجام رسید. نتایج این بازسازی نشان می دهد که دمای حداکثر یکی از عوامل محدود کننده رویش درختان در این منطقه می باشد و در فصل رویش درختان بالاترین میزان تاثیر منفی را بر روی رویش بجای می گذارد. در این بازسازی پائین ترین دماهای حداکثر بازسازی شده در سال های 1842، 1848، 1858، 1864، 1874، 1876، 1885، 1890، 1940، 1950، 1957، 1973، 1982 و 1992 رخ داده است. همچنین بالاترین دماهای حداکثر در طول دوره بازسازی با حداقل یک درجه سلسیوس اختلاف نسبت به میانگین، در سال های 1847، 1871، 1944، 1948، 1960، 1984 و 2009 اتفاق افتاده است.

کلیدواژه‌ها


Akkemik, U., 2009. Dendroclimatology in the Near East. The International Symposium on Climate Change and Dendrochronology in Caspian Ecosystems, Sari.
Amir Chakhmaghi, N., Sohrabi, H., 2010. Evaluation of Quercus Persica Tree Rings for Dendroclimatology. The First Iranian Conference on Natural Resources Research, Snanadaj, Iran.
Arsalani, M., 2012. Reconstruction of Precipitation and Temperature Variations Using Oak Tree Rings in Central Zagros. M.A. Dissertation, University of Tehran, Faculty of Geography, Tehran, Iran.
Asakereh, H., 2007. Climate change. Zanjan University Press.
Azizi, GH., Arsalani, M., Yamani, M., 2012. Reconstruction of October-May precipitation variations based on tree rings in Kermanshah city over the period 1705-2010. Physical Geography Research Quarterly, No. 79, PP. 37-53.
Azizi, GH., Roshani, M., 2008. Study of Climate Change in Southern Coastal of Caspian Sea Using Man- Kendal Method. Physical Geography Research Quarterly, No. 64, PP. 13-28.
Cook, E. R., 1985. A time series analysis approach to tree-ring standardization. Unpublished ph.D. Dissertation, University of Arizona, Tucson, AZ, USA, P. 171.
Fan, Ze-Xin., Brauning, A., Cao, Kun-Fang., 2008. Annual temperature reconstruction in the central Hengduan Mountains, China, as deduced from tree rings. Dendrochronologia, v. 26, p. 97-107.
Fan, Ze-Xin., Brauning, A., Tian, Qin-Hua., Yang, Bao., Cao, Kun-Fang,. 2010. Tree ring recorded May–August temperature variations since A.D. 1585 in the Gaoligong Mountains, southeastern Tibetan Plateau. PALAEO, v. 296, P. 94–102.
Flower, A., Esmith, D.J., 2011. A dendroclimatic reconstruction of June–July means temperature in the northern Canadian Rocky Mountains. Dendrochronologia, V. 29, and P. 55–63.
Frank, D., Esper, J., 2005. Temperature reconstructions and comparisons with Instrumental data from a tree-ring network for the European Alps. Int. J. Climatol, V. 25, P. 1437-1454.
Garcia- Suarez,M.A., Butler, C.J., Baillie, M.G.L., 2009. Climate signal in tree-ring chronologies in a temperature climate: A multi – species approach. Dendrochronologia, v. 27, p. 183-198.
Hai, F. Z., Xue, M, S., Zhi, Y, Y., Peng, X., Yan, X., Hua, T., 2011. August temperature variability in the southeastern Tibetan Plateau since AD 1385 inferred from tree rings. PALAEO, v. 5, p. 703.
IPCC-TGICA, 2007. General Guidelines on the Use of Scenario Data for Climate Impact and Adaptation Assessment.Version 2, Prepared by T.R. Carter on behalf of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Task Group on Data and Scenario Support for Impact and Climate Assessment, 66 pp.
Jacoby, G., Solomina, O., Frank, D., Eremenko, N., Arrigo, R. D., 2004. Kunashir (Kuriles) Oak 400-year reconstruction of temperature and relation to the Pacific Decadal Oscillation. PALAEO, v. 209, P. 303-311.
Kaennel, M., Schweingruber, F.H., 2001. Multilingual Glossary of Dendrochronology. Translated by: D. Parsapajouh, H. R. Taghiyari., M, Faezipour., Tehran University Press.
Karamzadeh, S., Pourbabai, H., Torkaman, J., 2010. Dendroclimatology of Quercus Inferctoria in Saravan Region, Gilan. Iranian Journal of Forest and Poplar Research, Vol. 19, No. 1, PP. 15-26.
Kose, N., Akkemik, U., Dalfes, H.N., Ozeren, M.M., 2011. Tree-ring reconstructions of May–June precipitation for western Anatolia. Quaternary Research -03177.
Lake, p. Sam., 2011. Drought and Aquatic Ecosystems Effects and Responses. WILY-BLACKWELL, 168p.
Liang, E., Xuemei, S., Ningsheng, Q., 2007. Tree-ring based summer temperature reconstruction for the source region of the Yangtze River on the Tibetan plateau. Global and Planetary Change, v. 16, p. 313-320.
Liu, J., Yang, B., Qin, C., 2011. A Tree-ring based annual precipitation reconstruction since AD 1480 in south central Tibet. Quaternary International 236, 75-81.
Loder, N., Danny, M., Mary, G., Iain, R., Risto, J., 2007. Stable Isotopes as Indicators of Ecological Change. Chapter three, Elsevier Inc.
Najafi, F., Pourtahmasi, K., Karimi, A., 2010. Dendroclimatology Investigation of Quercus Infectoria in the West of Iran. The First Iranian Conference on Natural Resources Research, Sanandaj, Iran.
Pourtahmasi, K., Bräuning, A., Poursartip, L., Burchardt, I., 2012. Growth-climate responses of oak and juniper trees in different exposures of the Alborz Mountains, northern Iran. TRACE Vol. 10, in the press
Vose, R. S., Easterling, D. R., and Gleason, B., 2005. Maximum and minimum temperature trends for the globe: An update through 2004. Geophys Res, V. 32. doi:10.1029/2005GL024379
Wigley, T., Briffa, K.R., Jones, P.D., 1984. On the average value of correlated time series, with applications in dendroclimatology and hydrometeorology. Journal of Applied Meteorology 23, 201-213.
Wilson, R. J. S., Luckman, B. H., 2002. Tree-ring reconstruction of maximum and minimum temperatures and the diurnal temperature rang in British Columbia, Canada. Dendronologia, v. 20/3, P. 1-12.
Youngblut, D., Luckman, B., 2008. Maximum June-July temperature in the southwest Yukon over the last 300 years reconstructed from tree rings. Dendrochronologia, v. 25, p. 153-166.
CAPTCHA Image