دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، شهریور 1391 
واکاوی همدید بارش تگرگ فراگیر در شمال غرب ایران

صفحه 55-69

10.22067/geo.v1i2.16264

فرامرز خوش اخلاق؛ حسین محمدی؛ علی اکبر شمسی پور؛ اصغر افتادگان خوزانی