نویسنده = رضا دوستان
موقعیت بلاکینگ‌ها و بارش‌ها در ایران

دوره 10، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 79-91

10.22067/geoeh.2021.67003.0

نرگس ناصری؛ رضا دوستان؛ عباس مفیدی


مراکز فعالیت و الگوهای سینوپتیکی بارش برف سنگین در شمال غرب ایران

دوره 4، شماره 4، بهمن 1394، صفحه 87-104

10.22067/geo.v4i4.36801

امینه شکیبا؛ سلیمان صادقی؛ رضا دوستان


نقش الگوهای گردش مقیاس منطقه‌ای جو بر وقوع روزهای بسیارآلوده در شهر مشهد

دوره 3، شماره 2، مرداد 1393، صفحه 1-36

10.22067/geo.v3i2.23437

سلیمان صادقی؛ عباس مفیدی؛ مهین جهانشیری؛ رضا دوستان


بررسی همدیدی- دینامیکی الگوهای بارش حدی بهاره در سواحل جنوبی دریای خزر

دوره 2، شماره 2، شهریور 1392

10.22067/geo.v0i0.19422

جعفر معصوم پور سماکوش؛ مرتضی میری؛ رضا دوستان؛ جلیل صحرایی


تحلیل همدیدی وقوع امواج سرمایی در شمال شرق ایران

دوره 1، شماره 3، آذر 1391، صفحه 107-124

10.22067/geo.v1i3.17466

سلیمان صادقی؛ سیدرضا حسین زاده؛ رضا دوستان؛ زهرا آهنگرزاده