کلیدواژه‌ها = تاب‌آوری شهری
ارزیابی تاب‌آوری شهری با استفاده از رویکرد عینی و ذهنی در طول طوفان Harvey

دوره 12، شماره 2، تیر 1402، صفحه 251-266

10.22067/geoeh.2022.74306.1146

سمانه کلیدری؛ ابوالقاسم صادقی نیارکی؛ مصطفی قدوسی


ارزیابی کمی شاخص تاب‌آوری لرزه‌ای شهری (مطالعه موردی: مناطق 1 و 3 شهر زنجان)

دوره 10، شماره 3، آبان 1400، صفحه 229-246

10.22067/geoeh.2021.70371.1059

مه سیما کلانتری؛ مهدی اقبالی؛ دلباز صمدیان


سنجش تاب‌آوری شهری در برابر خطر زمین‌لرزه (موردمطالعه: کلان‌شهر تبریز)

دوره 9، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 201-219

10.22067/geoeh.2021.67022.0

فروغ نامجو؛ رسول صمدزاده؛ محمد تقی معصومی