کلیدواژه‌ها = توفان تندری
توزیع زمانی و مکانی پدیده رعدوبرق در ایران با استفاده از داده‌های سنجنده ثبت رعدوبرق (LIS)

دوره 6، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 89-107

10.22067/geo.v6i1.53347

علی محمد خورشید دوست؛ علی اکبر رسولی؛ مجتبی فخاری واحد


تحلیل همدیدی و ترمودینامیکی توفان‌های تندری در ایستگاه‌های هواشناسی همدان

دوره 4، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 115-131

10.22067/geo.v4i1.27949

فخرالدین ایران پور؛ حجت اله یزدان پناه؛ علی حنفی