کلیدواژه‌ها = شاخص موران
ارزیابی تغییرات مکانی-زمانی کاربری اراضی بر اساس شاخص‌های کیفی اکولوژیکی (مطالعه موردی: حوضه دریاچه زریبار)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1403

10.22067/geoeh.2024.86012.1446

مهین ساعدپناه؛ جمیل امان اللهی


ارزیابی خودهمبستگی فضایی تغییرات زمانی- مکانی جزایر گرمایی در خراسان رضوی

دوره 4، شماره 4، بهمن 1394، صفحه 125-146

10.22067/geo.v4i4.41698

علیرضا انتظاری؛ عباسعلی داداشی رودباری؛ مهدی اسدی