کلیدواژه‌ها = تحلیل عاملی
بررسی تأثیر عملیات معدنکاری بر شهر بهارستان (نمونه موردی: معادن لاشتر در مجاورت شهر بهارستان)

دوره 10، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 167-183

10.22067/geoeh.2021.67813.1004

فرشته مختاری؛ عباسعلی ولی؛ مسعود معیری؛ عباس امینی فسخودی


تبیین عوامل مؤثر بر تاب‌آوری اجتماعی در برابر مخاطرات بیولوژیکال با تأکید بر کووید -19 (مطالعه موردی: شهر زنجان)

دوره 10، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 1-19

10.22067/geoeh.2021.67234.0

حسین طهماسبی مقدم؛ محسن احد نژادروشتی؛ محمد تقی حیدری؛ علیرضا شغلی


تحلیل همدیدی خشکسالی های استان خراسان رضوی

دوره 2، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 37-54

10.22067/geo.v2i1.17464

عزت نامنی؛ سلیمان صادقی؛ رضا دوستان


اثرات کاهش سطح آب دریاچه اورمیّه در اقتصاد کشاورزی روستاهای پیرامون

دوره 2، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 55-72

10.22067/geo.v2i1.18068

بهروز محمدی یگانه؛ محمد ولائی؛ مهدی چراغی