کلیدواژه‌ها = بارش
پیش نگری بارش با استفاده از مدل های CMIP6 تا پایان قرن 21 در شمال غرب ایران

دوره 13، شماره 1، فروردین 1403

10.22067/geoeh.2022.76646.1223

نبی محمدی؛ بهروز ساری صراف؛ هاشم رستم زاده


موقعیت بلاکینگ‌ها و بارش‌ها در ایران

دوره 10، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 79-91

10.22067/geoeh.2021.67003.0

نرگس ناصری؛ رضا دوستان؛ عباس مفیدی


چشم‌انداز تغییرات بارش در شمال غرب ایران با استفاده از مدل‌های گردش کلی جو تحت سناریوهای اقلیمی

دوره 8، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 133-151

10.22067/geo.v0i0.80780

شادیه حیدری تاشه کبود؛ عباس مفیدی؛ اکبر حیدری تاشه کبود


تحلیل همدید بارش های حدی و فراگیر در کرانه های شرقی خزر

دوره 5، شماره 3، مهر 1395، صفحه 37-57

10.22067/geo.v5i3.52867

امیرحسین حلبیان؛ علیرضا دهقانپور؛ زینب عاشوری قلعه رودخانی


تعیین روابط شدت، مدت، فراوانی و سطح درگیر با خشکسالی در شمال غرب ایران

دوره 3، شماره 2، مرداد 1393، صفحه 91-110

10.22067/geo.v3i2.29691

پرویز رضائی؛ محمود روشنی؛ سیده مهشید امیرآبادیزاده


تحلیل همدیدی خشکسالی های استان خراسان رضوی

دوره 2، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 37-54

10.22067/geo.v2i1.17464

عزت نامنی؛ سلیمان صادقی؛ رضا دوستان