نویسنده = بهروز سبحانی
بررسی تأثیر امواج گرمایی بر جزایر حرارتی کلانشهر تبریز

دوره 10، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 111-128

10.22067/geoeh.2021.69683.1040

رقیه ملکی مرشت؛ بهروز سبحانی؛ مسعود مرادی


مدل سازی و پایش پدیده خشکسالی در شمال غرب ایران

دوره 8، شماره 3، مهر 1398، صفحه 143-165

10.22067/geo.v0i0.79901

وحید صفریان زنگیر؛ بهروز سبحانی؛ مجید رضائی بنفشه


ارزیابی و پهنه‌بندی آلودگی هوا با استفاده از روش های AHP و ANP (مطالعه موردی: شهر تبریز)

دوره 8، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 153-169

10.22067/geo.v0i0.75734

بهروز سبحانی؛ الهام شکرزاده فرد؛ الناز پیروزی


واکاوی همدید – ماهواره‌ای موج بارشی سنگین استان چهارمحال و بختیاری

دوره 5، شماره 4، بهمن 1395، صفحه 109-134

10.22067/geo.v5i4.56072

بهروز سبحانی؛ مهدی عالی جهان؛ بتول زینالی