نویسنده = حبیبه نقی زاده
تغییرپذیری روند عمق برف در پهنه شمالی ایران مبتنی بر پایگاه داده ECMWF نسخه ERA Interim

دوره 8، شماره 2، تیر 1398، صفحه 211-229

10.22067/geo.v0i0.78609

حبییه نقی زاده؛ علی اکبر رسولی؛ بهروز ساری صراف؛ سعید جهانبخش؛ ایمان بابائیان


واکاوی رفتار بارشهای حدی در ارتباط با عوامل مؤثر بر بارش در غرب و شمالغرب

دوره 4، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 133-153

10.22067/geo.v4i1.37833

مجید رضائی بنفشه؛ محمد سعید نجفی؛ حبیبه نقی زاده؛ شعیب آب خرابات