نویسنده = هادی معماریان
شناسایی و رتبه‌ بندی مهم‌ترین عوامل بیابان‌ زایی در استان خراسان رضوی با استفاده از روش دلفی

دوره 8، شماره 3، مهر 1398، صفحه 205-225

10.22067/geo.v0i0.84127

فاطمه فیضی کوشکی؛ مرتضی اکبری؛ هادی معماریان؛ محمود اعظمی راد


بررسی تغییرات کاربری اراضی حوضه سد کارده به روش آنالیز شدت

دوره 8، شماره 2، تیر 1398، صفحه 75-95

10.22067/geo.v8i2.82040

مهدی مهدیزاده کاریزکی؛ امین علیزاده؛ حسین انصاری؛ هادی معماریان خلیل آباد