نویسنده = محمد سعید نجفی
شبیه‌سازی واداشت‌های تابشی گردوغبار در غرب ایران

دوره 6، شماره 2، تیر 1396، صفحه 123-140

10.22067/geo.v6i1.59396

بهروز ساری صراف؛ علی اکبر رسولی؛ آذر زرین؛ محمد سعید نجفی


واکاوی رفتار بارشهای حدی در ارتباط با عوامل مؤثر بر بارش در غرب و شمالغرب

دوره 4، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 133-153

10.22067/geo.v4i1.37833

مجید رضائی بنفشه؛ محمد سعید نجفی؛ حبیبه نقی زاده؛ شعیب آب خرابات


بررسی ترکیبات بار گردوغبار در غرب و جنوب غرب ایران

دوره 2، شماره 2، شهریور 1392

10.22067/geo.v0i0.20117

محمد سعید نجفی؛ فرامرز خوش اخلاق؛ سید محمد زمانزاده؛ محمد حسن شیرازی؛ مهدی صمدی