نویسنده = سید ابوالفضل مسعودیان
واکاوی روند تغییرات میانگین دمای رویه ایران با بهره‌گیری از داده‌های سنجش‌ازدور

دوره 10، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 93-109

10.22067/geoeh.2021.69462.1035

علیرضا کربلایی؛ زهرا بیگم حجازی زاده؛ سید ابوالفضل مسعودیان؛ محمد کیخسروی کیانی


شناسایی وردش‌های مکانی روزهای برفپوشان در ایران زمین به کمک داده‌های دورسنجی

دوره 5، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 69-86

10.22067/geo.v5i1.49715

محمد صادق کیخسروی کیانی؛ سید ابوالفضل مسعودیان


واکاوی روند گستره متاثر از تغییر اقلیم در ایران طی دهه های اخیر

دوره 4، شماره 2، خرداد 1394، صفحه 21-34

10.22067/geo.v4i2.29845

فاطمه رعیت پیشه؛ ابوالفضل مسعودیان


تحلیل همدید پویشی فراگیرترین روز گرم ایران طی سال 1340 تا سال 1386

دوره 2، شماره 3، آذر 1392

10.22067/geo.v0i0.19835

حسین عساکره؛ سید ابوالفضل مسعودیان؛ حسن شادمان


نابهنجاری‌های همدیدی منجر به یخبندان‌های فراگیر ایران

دوره 1، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 17-34

10.22067/geo.v1i1.16520

پیمان محمودی؛ محمود خسروی؛ سید ابوالفضل مسعودیان؛ بهلول علیجانی