نویسنده = حسین عساکره
تحلیل همدید الگوهای جوّی توأم با موج‌های سرمای زمستانه در ایران

دوره 6، شماره 3، آبان 1396، صفحه 109-124

10.22067/geo.v6i3.59919

حسین عساکره؛ علی شاهبایی کوتنایی


تحلیل روند و نوسانات فشار بخار آب در جنوب و جنوب غرب ایران

دوره 4، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 1-21

10.22067/geo.v4i1.40438

حسن لشکری؛ علی اکبر متکان؛ حسین عساکره؛ یونس خسروی


تحلیل همدید پویشی فراگیرترین روز گرم ایران طی سال 1340 تا سال 1386

دوره 2، شماره 3، آذر 1392

10.22067/geo.v0i0.19835

حسین عساکره؛ سید ابوالفضل مسعودیان؛ حسن شادمان