دوره و شماره: دوره 10، شماره 3 - شماره پیاپی 39، آبان 1400، صفحه 1-243