دوره و شماره: دوره 10، شماره 4 - شماره پیاپی 40، بهمن 1400 
بررسی و سنجش تاب‌آوری شبکه ارتباطی شهر کرج (مطالعه موردی: خیابان‌های شهید بهشتی و آزادی)

صفحه 151-173

10.22067/geoeh.2021.69981.1046

حسن حکمت نیا؛ اسماعیل نصیری هنده خاله؛ فضل اله اسمعیلی؛ بهروز نظافت تکله؛ داوود فتاحی؛ داوود مقدم