دوره و شماره: دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 21، فروردین 1396 

پژوهشی

تحلیل آماری بحران‌های دمایی شهر قم در رابطه با مصارف انرژی

صفحه 1-17

10.22067/geo.v5i4.50853

بهلول علیجانی؛ علی اکبر شمسی پور؛ عطیه مطمئن آرانی