دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 22، تیر 1396 
شبیه‌سازی واداشت‌های تابشی گردوغبار در غرب ایران

صفحه 123-140

10.22067/geo.v6i1.59396

بهروز ساری صراف؛ علی اکبر رسولی؛ آذر زرین؛ محمد سعید نجفی


پهنه‌بندی خطر سیلاب در حوضه آبریز گابریک

صفحه 163-182

10.22067/geo.v6i2.59833

مسعود سیستانی بدوئی؛ حسین نگارش؛ صمد فتوحی