دوره و شماره: دوره 6، شماره 4 - شماره پیاپی 24، بهمن 1396 

پژوهشی

پایش خشکسالی منطقه‌ای حوضه آبخیز زاینده‌رود بر اساس تغییرات سری زمانی شاخص‌ VCI سنجنده مودیس و شاخص SPI

صفحه 1-22

10.22067/geo.v6i4.62601

مرضیه سادات میراحسنی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ علیرضا سفیانیان؛ رضا مدرس؛ رضا جعفری؛ جهانگیر محمدی