دوره و شماره: دوره 3، شماره 3 - شماره پیاپی 11، آذر 1393 
پهنه‌بندی و واکاوی فرایندهای هوازدگی در غرب دشت مرکزی - زاگرس

صفحه 21-40

10.22067/geo.v3i3.30169

فرامرز خوش اخلاق؛ علی اکبر شمسی پور؛ مهران مقصودی؛ محمدامین مرادی مقدم