دوره و شماره: دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 10، مرداد 1393